Nguyễn Khắc Lĩnh
GV.TS.Nguyễn Khắc Lĩnh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Khắc Lĩnh
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0438388263
Email khaclinhhumg@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

 

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Габов В.В., Нгуен Кхак Линь, Люков Ю.В., Погрузочный лемех (Phát minh/ Sáng chế), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (dịch vụ liên bang về sở hữu trí tuệ), № 2019113831, 8, 2019

2. Габов В.В., Нгуен Кхак Линь, Люков Ю.В., Погрузочное устройство выемочного комбайна со шнековым исполнительным органом (Phát minh/ Sáng chế), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (dịch vụ liên bang về sở hữu trí tuệ), Патент RU 184290 U1, 2018

3. Нгуен Кхак Линь, Габов В.В., Погрузочный щиток с лемехом выемочного комбайна со шнековым исполнительным органом ( Phát minh/Sáng chế), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (dịch vụ liên bang về sở hữu trí tuệ), Патент RU 179911 U1, 8, 2018

4. Нгуен Кхак Линь (Nguyen Khac Linh), Габов Виктор Васильевич (Gabov Victor Vasilevich), Задков Денис Александрович (Zadkov Denis Aleksandrovich)., Исполнительный орган очистного комбайна (Phát minh/Sáng chế), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (dịch vụ liên bang về sở hữu trí tuệ), № 175449, 8, 2017

5. Viktor V. Gabov, Denis A. Zadkov, Nguyen Khac Linh, features of elementary burst formation during cutting coals and isotropic materials with reference cutting tool of mining machines, Journal of Mining Institute, 236, С. 153-161, 2019

6. Габов В.В., Нгуен Кхак Линь, Задков Д.А., Забойный скребковый конвейер ( Phát minh/Sáng chế), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (dịch vụ liên bang về sở hữu trí tuệ) Số: Патент RU 179911 U1, 2019

7. Габов В.В., Нгуен Ван Суан, Нгуен Кхак Линь, Люков Ю.В., Исполнительный орган очистного комбайна (Phát minh/Sáng chế), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (dịch vụ liên bang về sở hữu trí tuệ), № 2019112220, 2019

Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen Khac Linh, V V Gabov, Y V Lykov, Substantiation of the parameters of coal unloading process onto the conveyor using shearer drums, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 194, 042019, P. 1-6, 2018

2. Văn Chien Dinh, Tuan Hai Nguyen, Khac Linh Nguyen, Studying adhesion between a 67ni18cr5si4b alloy powder coating produced with the high velocity oxygen fuel thermal spray method hvof and a substrate surface of a worn c45 steel shaft, Key Engineering Materials, 854, 117-125, 2020

3. Nguyen Khac Linh, V V Gabov, Doan Van Giap and Pham Van Tien, Study of the influence of structure and parameters of loading and transporting devices of a cleaning combine on the efficiency of coal loading, Journal of Physics: Conference Series, 1384, 012036, 1-7, 2020

4. Khac Linh Nguyen, V V Gabov, D A Zadkov, Improving efficiency of cleanup and coal flow formation on conveyor by shearer loader with accessorial blade, EURASIAN MINING, 1, 37-39, 2019

5. K L Nguyen, V V Gabov, D A Zadkov, T B Le, Justification of process of loading coal onto face conveyors by auger heads of shearer-loader machines, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 327, 042132, 2018

6. Văn Chien Dinh, Tuan Hai Nguyen, Khac Linh Nguyen, Application of Taguchi Method and Anova Techniques to Maximize HVOF Spraying to WC-12Co, Key Engineering Materials, 854, 109-116, 2020

7. Dinh Van Chien, Nguyen Khac Linh, N S Golikov, Angle impact on drill life during hole drilling land mine explosion at Quangninh area, Vietnam, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 860, 012004, 2020

8. Габов В.В., Нгуен Кхак Линь, Нгуен Ван Суан, Ле Тхань Бинь, Задков Д.А., Обоснование геометрических и режимных параметров шнековых исполнительных органов, обеспечивающих эффективность погрузки угля на забойный конвейер, Уголь, 2, 36-39, 2018

9. Nguyen Van Xo and Nguyen Khac Linh, Applications of Discrete Element Method (DEM) in modeling the impact of dynamic and technological parameters on the material movement on the vibrating screen surface, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 843, 012024, 2020

10. Nguyen Khac Linh, V V Gabov, D A Zadkov, Improvement of drum shearer coal loading performance, EURASIAN MINING, No. 2, pp. 22–25, 2018

11. Đinh Văn Chiến, Nguyễn Khắc Lĩnh, Nguyễn Văn Xô, Lê Thanh Bình, Влияние угла подъема винта шнекового исполнительного органа комбайна на эффективности погрузки угля на забойный конвейер, Уголь (Ugol), 1, 46-49, 2020

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Нгуен Кхак Линь, Габов В.В., Нгуен Ван Со, Определение площади окна погрузки угля на конвейер шнековым исполнительным органом очистного комбайна, Подземная угледобыча XXI век-1: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)., № 11 ., Т. 1, С 321-328., 2018

2. Ле Тхань Бинь, Болобов В.И. Нгуен Кхак Линь., Влияние обработки холодом на механические свойства и износостойкость материалов пик гидромолотов, Горный информа-ционно-аналитический бюллетень. - М.: Горная книга (специальный выпуск 25), № 12, 12, 2017

3. Фам Ван Тиен, Нгуен Кхак Линь, Анализ влияния горно-геологических условий угольных пластов на ресурс работы поворотных резцов очистных комбайнов, Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, № 1-2 (139-140), С 53-55, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Khắc Lĩnh, Nguyễn Văn Xô, Nâng cao hiệu quả quá trình chất than lên máng cào bằng tang máy khấu, KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG BỀN VŨNG LẦN THỨ III, 2020

2. Đoàn Văn Giáp, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Khắc Lĩnh, Bùi An Cảnh, Xác định tốc độ di chuyển hợp lý của máy khấu để tăng hiệu quả khai thác than trong điều kiện cường độ kháng cắt của vỉa than thay đổi, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 59, Kỳ 1, Trang 50-53, 2018

3. Tien Van Pham, Nguyen Khac Linh, Giap Van Doan, Thang Hong Thi Le, Nâng cao hiệu quả khai thác than hầm lò bằng việc lựa chọn phương pháp cắt than tối ưu từ gương khai thác, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ, Tập 59,, Kỳ 1, 22-25., 2018

4. Pgs.Ts Đinh Văn Chiến Ths Phạm Văn Tiến, Nguyễn Khắc Lĩnh, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi để đánh giá độ bền răng cắt máy khấu than dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 12, 2018

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Габов В.В., Задков Д.А.,Нгуен К. Л., Нгуен В.С., Обоснование параметров процесса выгрузки угля на конвейер шнековыми исполнительными органами очистных комбайнов, ХVII Международная научно- техническая конференция «Чтения памяти В.Р. Кубачека», , 2019

2. Нгуен Кхак Линь, Габов В.В.,До Дык Чонг, Влияние параметров шнековых исполнительных органов на эффективность погрузки угля на конвейер, 14-я Международная Конференция по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики «Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики», 223-226, 2018

3. Габов В. В., Нгуен К. Л., Состояние и перспективы использование очистных механизированных комплексов на шахтах Вьетнама, Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики, 79-81, 2017

4. Габов В.В., Задков Д.А., Нгуен К. Л. Нгуен В.С., Особенности процесса погрузки угля на забойный конвейер шнековым исполнительными органами очистного комбайна, Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики., 4, 2017

5. Н.К. Линь, В.В. Габов, Ю.В. Лыков, Обоснование параметров процесса выгрузки угля на конвейер шнековыми исполнительными органами очистных комбайнов, Международная научно-практическая конференция “Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME-2018, , 2018

6. В.В. Габов, В.С. Нгуен, Н.К. Линь, Способы повышения крупных фракций при отделении угля от массива шнековыми исполнительными органами очистных комбайнов, Международная научно-практическая конференция “Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME-2018, , 2018

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Văn Tiến, Đoàn Văn Giáp, Nguyễn Khắc Lĩnh, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của răng cắt máy khấu trong các mỏ than hầm lò Việt Nam, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, , 2018

2. Nguyễn Khắc Lĩnh, Phạm Văn Tiến, Đoàn Văn Giáp, Nâng cao hiệu quả quá trình chất than lên máng cào bằng tang máy khấu, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, , 2018