Nguyễn Khắc Lĩnh
NCS. KS.Nguyễn Khắc Lĩnh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Khắc Lĩnh
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1990
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0438388263
Số điện thoại di động +79312022819
Địa chỉ Email khaclinhhumg@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)