Nguyễn Ánh Dương
ThS.Nguyễn Ánh Dương
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Ánh Dương
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0916399995
Địa chỉ Email duongnguyenhumg@gmail.com