Đào Thị Hiền
Đào Thị Hiền
Chuyên viên
Họ và tên Đào Thị Hiền
Đơn vị Văn phòng khoa Cơ - Điện
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan (8424) 37523432
Địa chỉ Email hienkhoacodie@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 605a nhà C12 tầng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội