Phạm Đức Thiên
TS.Phạm Đức Thiên
Trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Phạm Đức Thiên
Đơn vị Phòng Quản trị - Thiết bị, Hội Đồng Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại di động 0913312565
Địa chỉ Email phamducthien@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Đức Thiên, Nghiên cứu chuyển động thực tế của các loại chất lỏng khoan khi thi công giếng khoan dầu khí thềm lục địa nam Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 55, 1-7, 2016

2. Phạm Đức Thiên, Mô hình ba lớp thủy lực của dòng vận tải hai pha rắn – lỏng trong đường ống ngang và gần ngang, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 2014

3. Phạm Đức Thiên, Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất áp suất của dòng chất lỏng khoan chảy trong khoảng không vòng xuyến giếng khoan đứng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 42, 64-70, 2013

4. Phạm Đức Thiên, Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả vận chuyển mùn khoan trong giếng đứng và gần đứng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 34, 2011

5. Phạm Đức Thiên, Tối ưu hóa thủy lực qua choòng khoan, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 34, 2011

6. Phạm Đức Thiên, Độ nhớt tương đương Newton và phân biệt chế độ chảy của chất lỏng phi Newton trong cột cần và khoảng không vành xuyến giếng khoan, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 33, 2011

7. Phạm Đức Thiên, Ứng dụng các kết quả nghiên cứu xác định hệ số ma sát để tính tổn thất áp suất của dòng chất lỏng khoan chảy qua khoảng không vành xuyến, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 27, 2009

8. Phạm Đức Thiên, Lựa chọn động cơ đáy trục vít cho các khoảng khoan thuộc địa tầng bồn trũng Cửu Long, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất., 18, 2007