Đoàn Kim Bình
ThS.Đoàn Kim Bình
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đoàn Kim Bình
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 2017
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại nhà riêng 0973724023
Số điện thoại di động 0973724023
Địa chỉ Email doankimbinh.nt3@gmail.com