Diêm Thị Thùy
ThSDiêm Thị Thùy
Nhân viên hành chính
Họ và tên Diêm Thị Thùy
Đơn vị Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Nhân viên hành chính
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan Đại học Mỏ Địa chất
Số điện thoại di động 0984 290 010
Email diemthithuy@humg.edu.vn