Nguyễn Thị Phấn
KSNguyễn Thị Phấn
Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Thị Phấn
Đơn vị Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Nhân viên hành chính
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0946 946 968
Email nguyenthiphan@humg.edu.vn