Dư Thị Xuân Thảo
PGS.TSDư Thị Xuân Thảo
Đảng ủy viên Trường, Trưởng bộ môn, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
Họ và tên Dư Thị Xuân Thảo
Đơn vị Đảng bộ, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở, Hội Đồng Khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Vật lý
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Trưởng bộ môn, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
Năm sinh 1965
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438389932
Số điện thoại di động 0912092755
Email duthixuanthao@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Vật lý - Phòng 1106 Nhà C12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, HN

Các hướng nghiên cứu chủ yếu
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Nguyen Manh Hung, Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, Ngoc Diep Lai, Nguyen Thi Thao, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Infuence of Fluorine on Structure, Morphology, Optical and Photocatalytic Properties of ZnWO4 Nanostructures, Materials Transactions, 58, 9, 1245-1249, 2017

2. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao, J.M. Langer, H.H.P.Th. Bekman, M.S. Bresler, J. Michel and L.C. Kimerling, Energy transfer between shallow centers and RE ion core Er3+ ion in silicon, Phys. Rev. B, 61,, 5369-5375, 2000

3. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao, J.M. Langer and H.H.P.Th. Bekman, Tracking recombination processes in SiEr with a free-electron laser, J. Lumin, 87-89, pp. 96-100, 2000

4. D.T.X. Thao, C.A.J. Ammerlaan and T. Gregorkiewicz, Photoluminescence of erbium-doped silicon Excitation power and temperature dependence, J. Appl. Phys., 88, pp. 1443-1455, 2000

5. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao and J.M. Langer, ,, Direct spectra probing of energy storage in Si:Er by a free-electron laser, Appl. Phys. Lett., 75, pp. 4121-4123, 1999

6. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao, I. Tsimperidis, H.H.P.Th. Bekman, C.J.G. M. Langerak, J. Michel and L.C. Kimerling, , J. Lumin, Excitation mechanism of Er in Si studied with a free-electron laser, 80, pp. 291-295, 1999

7. C.A.J. Ammerlaan, D.T.X. Thao, T. Gregorkiewicz and N.A. Sobolev, Photoluminescence of erbium-doped silicon: Excitation power dependence, Semiconductors 33, pp. 598-602, 1999

8. D.T.X. Thao, C.A.J. Ammerlaan and T. Gregorkiewicz, Photoluminescence mechanism of erbium in silicon: Intensity dependence on excitation power and temperature, Physica B, 273-274, pp. 338-341, 1999

9. D.T.X. Thao, T. Gregorkiewicz and J.M. Langer, Spectroscopic probing of the defect-related energy storage in silicon doped with erbium, Physica B, 273-274, pp. 326-329, 1999

Bài báo tạp chí SCIE

1. D. V. Thang , N. M. Hung, D. T. X. Thao, L. T. M. Oanh, D. D. Bich, N. C. Khang, V. Q. Nguyen, and N. V. Minh, Structural, Electrical, and Magnetic Properties of Bi 0.90 Nd0.10Fe0.98TM0.02O3 (TM = Mn, Co, Ni, and Cu) Materials, IEEE Magnetics Letters, 10, 2019

2. D. V. Thang, D. T. X. Thao, and Nguyen Van Minh, Magnetic properties and Impedance spectroscopic Studies of multiferroic Bi1-xNdxFeO3 materials, Journal of Magnetics, 21, 29, 2016

3. N. V. Minh, N. M. Hung, D. T. X. Thao, Maarten Roeffaers, and Johan Hofkens, Structural and Optical Properties of ZnWO4:Er3+ Crystals, Journal of Spectroscopy, 424185, 2013

4. N. M. Hung, L. T. Hang, N. V. Khanh, D. T. X. Thao and N. V. Minh, Controlled synthesis of the ZnWO4 nanostructure and study of their structural and optical properties, J. Nonlinear Opt. Phys., 21, 1250002, 2012

5. C.A.J. Ammerlaan, D.T.X. Thao, T. Gregorkiewicz, B.A. Andreev and Z.F. Krasi'lnik, Photoluminescence of erbium-doped silicon Temperature dependence, Solid State Phenom., 69-70, pp. 359-364, 1999

6. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao and J.M. Langer, , Phys. Status Solidi B 210, The Role of shallow bound states in emission processes of rare-earth doped semiconductors, pp. 737-745, 1998

Bài báo tạp chí Scopus

1. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Do Danh Bich, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural, magnetic and electric properties of Nd and Ni co-doped BiFeO3 materials, AIMS Materials Science, 4, 982, 2017

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Du Thi Xuan Thao, Dao Viet Thang, and Nguyen Van Minh, Study of multiferroics BiFeO3 materials: Structural, electrical and magnetic properties, The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2015), Hanoi, Vietnam, , 2015

2. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Manh Hunh, , Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Processdings of The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2015), Hanoi, Vietnam,, pp. 401-406., 2015

3. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural, electromagnetic properties and complex impedance of Nd-doped BiFeO3 materials, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2014), Ha Long, Vietnam, November 2-6,, , 2014

4. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structure and photoluminescence of zinc tungstate nanocrystals doped with cobalt, Proceedings of The second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2014), Hanoi, Vietnam, Hanoi, Octorber 29th - November 1st,, pp. 142-145., 2014

5. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural, magnetic properties and complex impedance of multifrroic BiFeO3 materials, Proceedings of The second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2014), Hanoi, Vietnam, Hanoi, Octorber 29th - November 1st,, pp. 32-37., 2014

6. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Magnetic properties and Impedance spectroscopic studies of multiferroic Bi1-xNdxFeO3 materials, International Symposium on Nano - Materials, Technology and Applications (NANOMATA 2014), Hanoi, Vietnam, October 15-17,, , 2014

7. Le Dac Tuyen, Du Thi Xuan Thao, Le Quoc Minh, and Chia Chen Hsu, Number density dependence on surface enhanced Raman scattering using gold nanosphere and gold nanorod, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16,, , 2014

8. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Properties of ZnWO4 and ZnWO4/Ag materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16,, , 2014

9. Dao Viet Thang, Hoang Van Tien, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Effect of hydrothermal time on the structural and magnetic properties of BiFeO3 materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16,, , 2014

10. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, Vu Ba Dung, and Nguyen Van Minh, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam,, , 2013

11. Bui Thi Thanh Lan, Du Thi Xuan Thao, Tran Ngoc Hung, Apply a number of algorithms to Lidar data processing, The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, ., , 2012

12. Nguyen Manh Hung,Structural and optical properties of ZnWO4:Er3+ crystals, La Quy Hoan, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh,, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29,, pp. 258-263., 2012

13. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh, Effects of manufacturing technology on the structural and optical properties of Sm-doped ZnWO4, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29,, pp. 590-595., 2012

14. Nguyen Manh Hung, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Van Minh, Tran Thi Ha and Du Thi Xuan Thao, Structural and optical properties of Fe-doped ZnWO4 powder synthesized by hydrothermal method, Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, December 13-14,, pp. 132-136., 2012

15. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Study structural, optical and magnetic properties of Bi0.85M0.15FeO3 (M = Sm, Y, Nd) materials, Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, December 13-14,, pp. 192-195., 2012

16. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Study structural, optical and magnetic properties of Sm-doped BiFeO3 multiferroics prepared by sol - gel method, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29,, pp. 300-304., 2012

17. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Synthesis and study materials BiFeO3 multiferroics by different chemical methods, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29,, pp. 585--588., 2012

18. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Du Thi Xuan Thao, Bui Thi Thanh Lan and Ho Quynh Anh, Indenty between onsager law and fick law investigation and applying for simultaneous diffusion of boron and point defect in silicon, The second Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Malaysia & Vietnam, Vinh, Vietnam, October 11-15., , 2011

19. Nguyen Van Minh, Mau Thi Trang Dung, Nguyen Manh Hung and Du Thi Xuan Thao, Dopant effects on optical property of Zn1-xCexWO4 ceramics, The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2010), Hanoi, Vietnam, November 09-12., , 2010

20. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien, Nguyen Van Hung, Nguyen Hoang Thoan, Nguyen Viet Long, Le Dac Tuyen, Structural behavior of SiO2-TiO2:Er3+ materials annealing temperature dependence, Proceedings of the Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam, October, pp. 601-603., 2004

21. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Chiến, Nghiên cứu chế tạo linh kiện điện huỳnh quang dựa trên cấu trúc MOS, Ứng dụng Vật lý vào phát triển sản xuất và đời sống, Tuyển tập hội nghị ứng dụng vật lý toàn quốc II, Tp. Hồ Chí Minh,, tr. 135-138., 2004

22. N.V. Long, N.D. Chien, D.T.X. Thao, V.T. Lam, P.T. Nga, P.N. Thang, Spectroscopic and optical characterization of erbium-activated silica-alumina glasses, Proceedings of the Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam, October, pp. 635-638., 2004

23. Nguyen Van Hung, Nguyen Hoang Thoan, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien, Er3+-doped sol-gel derived silica-titana based materials for optical communications, Proceedings of the Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam, October, pp. 655-566., 2004

24. Nguyen Viet Long, Nguyen Duc Chien, Du Thi Xuan Thao, Pham Thu Nga, Pham Nam Thang, Tong Thi Hao Tam, Nguyen Hoang Thoan, Massayuki Nogami, Fabrication and optical characterization of erbium-activated monolithic silica xerogels, Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Halong, Vietnam, March-April, pp. 285-288., 2004

25. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien and Trinh Xuan Anh, Stability of europium doped silica-alumina material for preparation of electroluminescence device, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Sixth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Chemnitz, Germany, May 25-31,, pp. 94-97., 2003

26. Du Thi Xuan Thao and Nguyen Duc Chien, Optical investigation of europium doped-SiO2 based materials for photonics application, Proceedings of the Second Vietnam-Korea International Joint Symposium, Hanoi, Vietnam, November, pp. 29-34., 2003

27. Nguyen Vu, Man Hoai Nam, Phan The Long, Tran Kim Anh, Du Thi Xuan Thao, Paul Simons and Le Quoc Minh, The role of active center concentration and the decay time of Y2O3Eu nanophosphors, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Sixth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Chemnitz, Germany, May 25-31,, pp.177-180., 2003

28. Đ.H. Lập, T.T.K. Chi, N.Q. Liêm, N.N. Toàn, Đ.T.A. Thư và D.T.X. Thảo, Chế tạo và nghiên cứu tínhchất quang của ZnOCo, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Thái Nguyên,, tr. 681-684., 2003

29. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Đức Chiến, Trịnh Xuân Anh, Lê Trọng Lư, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Hoàng Thoan, Europium doped sol-gel SiO2 and SiO2-Al2O3 a study of structural and optical properties, Tuyển tập hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ III, Nha Trang,, tr. 84., 2002

30. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien, Trinh Xuan Anh, Nguyen Van Hung, Nguyen Hoang Thoan and Le Trong Lu, Eu3+ and Al3+ doped silica gels spectroscopic and optical properties, Proceedings of the 8th Vietnam Conference on Radio and Electronics (REV'02), Hanoi, Vietnam, pp. 333-337., 2002

31. Dư Thị Xuân Thảo, Vũ Anh Minh, C.A.J. Ammerlaan, Nha Trang, Sự truyền năng lượng của chất đất hiếm Er trong silic, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 3, tr. 295-299., 2001

32. D.T.X. Thao and T. Gregorkiewicz, Influence of free-electron laser radiation on different Er-related centers in silicon,, Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS '99) Hanoi, Vietnam, pp. 501-504, 1999

33. Dư Thị Xuân Thảo, Phan Hồng Khôi, Ngô Thị Thanh Tâm, Phạm Hồng Dương và Đỗ Xuân Thành, Phổ Raman của hạt và sợi nanô tinh thể trong silíc xốp, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13, tr. 10-14, 1998

34. D.T.X. Thao, T. Gregorkiewicz, C.A.J. Ammerlaan and P.H. Khoi, Thermal quenching of photoluminescence intensity of erbium-implanted silicon, Proceedings of 7th Asia Pacific Physics Conference (APPC-7), Beijng, China, pp. 473-478, 1997

35. P.H. Khoi, N.T.T. Tam, P.L.P. Hoa and D.T.X. Thao, Fabrication and multitechnique study of yellow silicon-based fibers, Proceedings of 7th Asia Pacific Phycical Conference (APPC-7), Beijng, China, pp. 343-344., 1997

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Lê Đắc Tuyên, Đỗ Danh Bích, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Quốc Minh và Chia Chen Hsu,, Sự phụ thuộc phân cực ánh sáng trong phản xạ và truyền qua của tinh thể quang tử opal, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, , 2015

2. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Ảnh hưởng của các ion đất hiếm lên cấu trúc tinh thể ZnWO4, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam,, , 2015

3. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Tran Thi Thu Ha, and Nguyen Van Minh, Structural, optical and magnetic properties of Gd doped BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam,, , 2015

4. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Ngo Thi Cam Linh, and Nguyen Van Minh, Effect of rare earths and transition metals co-doped on structural, optical and magnetic properties of BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam,, , 2015

5. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Effect of transition metal ion substitution on structure and opticalproperties of ZnWO4 material, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam,, , 2015

6. Nguyen Manh Hung, Man Minh Hue, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural and spectroscopic properties of Zn1-xNixWO4 synthesized by hydrothermal reaction, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam,, , 2013

7. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Effect of Nd-doping on structural, optical and magnetic properties in multiferroic BiFeO3 material, ội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam,, , 2013

8. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Microscopic structures and physical properties of Y-doped BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam., , 2013

9. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu vật liệu quang trên nền gama-Al2O3 cấu trúc nanô tổng hợp bằng phương pháp sol-gel, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc VI (SPMS 2009),, tr. 257-260., 2009

10. Lê Đắc Tuyên, Trần Kim Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Quốc Minh, Nghiên cứu chế tạo ôxit ytri nano sử dụng phương pháp kết tủa keo trực tiếp, Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội,, 23-25, 2005

11. Tống Thị Hảo Tâm, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Việt Long, Các tính chất quang của Al2O3 pha tạp Eu3+ chế tạo bằng công nghệ sol-gel, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Thái Nguyên,, tr. 169-172., 2003

12. Du Thi Xuan Thao, C.A.J. Ammerlaan and Nguyen Duc Chien, Photoluminescence mechanism of rare-earth erbium in silicon Influence of defect specifics and shallow centers, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, Vietnam, February 25-March 02,, pp. 293-296., 2002

13. Nguyen Duc Chien, Du Thi Xuan Thao and Trinh Xuan Anh, Optical properties of silica thin films doped with Eu3+ and Al3+ ions, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, Vietnam, pp. 289-292, 2002

14. T.X. Anh, D.T.X. Thảo, T.N. Khiêm, T.K. Anh và N.Đ. Chiến ,, Sự ảnh hưởng của mạng nền và dạng muối của Eu3+ đến tính chất quang của vật liệu SiO2Eu3, Tuyển tập hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 3, 177-184., 2001

15. Trần Ngọc Khiêm, Trịnh Xuân Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Đức Chiến, Chế tạo màng mỏng SiO2 pha tạp Eu3+ bằng phương pháp sol-gel, Tuyển tập báo cáo Hội nghị trường Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ 19, tr. 20-24., 2001

16. D.T.X. Thao, C.A.J. Ameerlaan and T. Gregorkiewicz, Photoluminescence mechanism of erbium in silicon Intensity depend-ence on excitation power and temperature, Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS '99), Hanoi, Vietnam, pp. 158-161, 1999

17. P.H. Khôi, D.T. Xuân Thảo, N.T.T. Tâm, N.X. Chánh, D.X. Thành and P.H. Dương, Phân tích phổ Raman của silíc xốp chế tạo bằng phương pháp ăn mòn điện hoá, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tr. 169-175., 1996

18. D.T. Xuan Thao, T. Gregorkiewicz, C.A.J. Ammerlaan, N.N. Long, L.K. Binh, F.P. Widdershoven, P. Christianen, and J.C. Maan, Emitted light of erbium-doped float-zone silicon A photoluminescence study, Proceedings of the Second International Workshop on Materials Science (IWOMS '95), Hanoi, Vietnam, October 1995,, pp. 561-564., 1995

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt lên cấu trúc của vật liệu ZnWO4, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, tr. 168-172., 2014

2. Đào Việt Thắng, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diệu Thu, Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp nd lên cấu trúc, tính chất quang học, tính chất từ và trở kháng phức của vật liệu BiFeO3, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, tr. 179-185., 2014

3. Lê Đắc Tuyên, Dư Thị Xuân Thảo, Hồ Quỳnh Anh, Điều khiển ánh sáng bằng tinh thể quang tử, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/, tr. 201-206., 2014

4. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất của vật liệu Zn1-xFexWO4 (x = 0 ÷ 0,05), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20,, tr. 150-156., 2012

5. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,85M0,15FeO3 (M = Sm, Y, Nd), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20,, tr. 167-172., 2012

6. Dư Thị Xuân Thảo, Phạm Xuân Núi, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Hồng Hải, Cấu trúc vật liệu nanô gama-Al2O3:Eu3+: Ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19,, tr. 11-14., 2010

7. Trần Thị Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Chế tạo và khảo sát tính chất của Perovskite BaTiO3 pha tạp Fe, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19,, tr. 6-10., 2010

8. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Trần Ngọc Hùng, Các tính chất quang của Eu3+ và Tb3+ trong mạng nền ZnO, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17,, tr. 51-55., 2006

9. Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu phương pháp sol-gel để chế tạo các vật liệu phát quang, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 16,, tr. 21-24., 2004

10. Lê Đắc Tuyên, Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu bằng các phương pháp quang phổ, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 16,, tr. 25-29., 2004

11. Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu một số vật liệu phát quang chứa đất hiếm, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15,, tr. 31-35., 2002