Trần Thị Trâm
GVC.ThSTrần Thị Trâm
Tổ Trưởng tổ công đoàn
Họ và tên Trần Thị Trâm
Đơn vị Bộ môn Cơ lý thuyết
Chức vụ Tổ Trưởng tổ công đoàn
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0904.492.228
Email tranthitram@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu