Trần Thị Trâm
ThSTrần Thị Trâm
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Thị Trâm
Đơn vị Bộ môn Cơ lý thuyết
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0904.492.228
Địa chỉ Email tranthitram@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu