Đinh Công Đạt
GV.ThSĐinh Công Đạt
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đinh Công Đạt
Đơn vị Công Đoàn Khoa học cơ bản, Bộ môn Cơ lý thuyết
Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0975.819.056
Số điện thoại di động 0975.819.056
Email dinhcongdat@humg.edu.vn