Đinh Công Đạt
ThS (NCS)Đinh Công Đạt
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đinh Công Đạt
Đơn vị Bộ môn Cơ lý thuyết
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0975.819.056
Địa chỉ Email dinhcongdat@humg.edu.vn