Hoàng Văn Tài
GV.TSHoàng Văn Tài
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hoàng Văn Tài
Đơn vị Bộ môn Hình họa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0989 668 818
Email hoangvantai@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Hoàng Văn Tài-Lê Thị Thanh Hằng, "Phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên các trường Đại học khối kĩ thuật trong dạy học giải bài tập Hình học họa hình", Tạp chí Giáo dục, tháng 8-2018, Số đặc biệt, 199-203;213, 2018

2. Hoàng Văn Tài – Vũ Hữu Tuyên (2012), Thiết kế tình huống dạy học quy trình xác định hình chiếu của điểm thông qua “Bài toán về lượng” trong Hình học Họa hình, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 84, 28 – 30, 2012

3. Hoàng Văn Tài, Phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên thông qua dạy học Hình học Họa hình, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tập 59, 121 – 128., 2014

4. Hoàng Văn Tài – Nguyễn Thị Hương Lan, Tư duy thuật toán trong lớp bài toán xác định vết của mặt phẳng (Hình học Họa hình), Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2015, 123 – 125., 2015

5. Hoàng Văn Tài – Nguyễn Thị Hương Lan,, Dạy học hợp tác chuyên đề “Xác định giao tuyến của hai mặt bậc hai dạng tổng quát” trong học phần Hình học Họa hình ở trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2015, 126 – 128, 2015

6. Hoàng Văn Tài, Phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên trường Đại học khối kỹ thuật thông qua học phần Hình học Họa hình, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số đặc biệt tháng 1/2016, 45 – 47, 2016

7. Hoàng Văn Tài, Phát triển tư duy thuật toán và năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học Hình học Họa hình, Tạp chí Giáo dục, Số 377 tháng 3/2016, 47 – 49, 2016

8. Hoàng Văn Tài - Đỗ Thị Trinh, Phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên Đại học khối kỹ thuật thông qua sử dụng hình chiếu cạnh để giải lớp các bài toán về đường thẳng cạnh, mặt phẳng cạnh, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 3/2017, 126-128, 2017