Nguyễn Thị Thu Hiền
GVC.TSNguyễn Thị Thu Hiền
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hiền
Đơn vị Bộ môn Hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng P502, nhà 5G, tập thể Học viện An ninh, tổ 6, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại di động 0987 951 711
Email nguyenthithuhien@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Thi Thu Hien, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Dan Thi Thuy Hang, Tran Hong Quang, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Wonmin Ko, Seungjun Lee, Hyuncheol Oh, Seung Hyun Kim, and Young Ho Kim., New ent-kauranes from the fruits of Annona glabra and their inhibitory nitric oxide production in LPS-stimulated RAW264.7 macrophages., Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 25, 254–258, 2015

Bài báo tạp chí SCIE

1. Nguyen Van Linh, Hoang Le Tuan Anh, Duong Thi Hai Yen, Pham Thanh Ky, Vu Manh Hung, Nguyen Thi Thu Hien, Trieu Quy Hung, Nguyen Thi Cuc, Duong Thi Dung, Bui Huu Tai and Phan Van Kiem, Phenolic Components from the Aerial Parts of Agrimonia pilosa, Natural Products Communications, 12, 7, 1079 - 1080, 2017

2. Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Xuan Nhiem, Duong Thi Hai Yen, Dan Thi Thuy Hang, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Eun-Ji Kim, Seung Hyun Kim, Hee Kyoung Kang, and Young Ho Kim., Chemical constituents of the Annona glabra fruit and their cytotoxic activity., Pharmaceutical Biology, 53, 11, 1602-1607, 2015

3. Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Thi Thu Hien, Dan Thi Thuy Hang, Tran Minh Ha, Nguyen Xuan Nhiem, Truong Thi Thu Hien, Vu Kim Thu, Do Thi Thao, Chau Van Minh and Phan Van Kiem, Ent-Kaurane Diterpenes from Annona glabra and Their Cytotoxic Activities, Natural Products Communications, 9, 12, 1681 - 1682, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Thu Hiền, Đan Thị Thúy Hằng, Dương Thị Dung, Nguyễn Thị Cúc, Dương Thị Hải Yến, Hoàng Lê Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm., Các hợp chất đitecpenoit phân lập từ quả loài Na biển Annona glabra (Phần 2), Tạp chí Hóa học, 53, 4, 526-530, 0

2. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Hải Yến, Dương Thị Dung, Đan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Xuân Nhiệm, Trần Minh Đức, Ninh Khắc Bản, Hoàng Lê Tuấn Anh, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm., Các hợp chất đitecpenoit phân lập từ quả cây Na biển Annona glabra (Phần 1)., Tạp chí Hóa học, 53, 3, 392-395, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị trường

1. Dương Thị Dung, Dương Thị Hải Yến, Đan Thị Thúy Hằng, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Kim Thư, Nguyễn Xuân Nhiệm, Một số hợp chất flavonoit phân lập từ cây rì rì (Homonola riparia), Hội thảo gắn kết nghiên cứu Khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường, 105-108, 2015

2. Nguyễn Thị Thu Hiền, Dương Thị Hải Yến, Phạm Hải Yến, Dương Thị Dung, Trần Minh Hà, Bùi Hữu Tài, Đan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Các hợp chất megastigman phân lập từ quả cây na biển (Annona glabra), Hội thảo gắn kết nghiên cứu Khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường, 100-104, 2015

3. Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Xuân Nhiệm, Vũ Kim Thư, Đan Thị Thúy Hằng, Hoàng Lê Tuấn Anh, Phạm Hải Yến, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Các hợp chất khung kaurane diterpenoids từ quả loài na biển Annona glabra, Hội thảo gắn kết nghiên cứu Khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường, 8-13, 2015

4. Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kim Thoa, Hai hợp chất đitecpenoit phân lập từ quả na biển (Annona glabra), Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, 28-31, 2014

5. Vũ Kim Thư, Nguyễn Thị Thu Hiền, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm., Tổng quan nghiên cứu về thành phần hóa học chi Glochidiol, Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, 87-88, 2012