Nguyễn Thị Kim Thoa
ThS (NCS)Nguyễn Thị Kim Thoa
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Thoa
Đơn vị Bộ môn Hóa
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 04 36 414 397
Số điện thoại di động 0982 231 085
Địa chỉ Email nguyenthikimthoa@humg.edu.vn