Trần Đình Thước
GVC.ThSTrần Đình Thước
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Đình Thước
Đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1963
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0243 8334670
Số điện thoại di động 0912 229 804
Email Thuoc1963@gmail.com