Trương Thị Thanh Thuỷ
ThSTrương Thị Thanh Thuỷ
Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Trương Thị Thanh Thuỷ
Đơn vị Đảng ủy khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1973
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0243 7550929
Số điện thoại nhà riêng 0243 8388075
Số điện thoại di động 0975 291 973
Địa chỉ Email truongthithanhthuy@humg.edu.vn