Nguyễn Thị Lan Hương
ThSNguyễn Thị Lan Hương
Ủy viên BCH CĐ Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Hương
Đơn vị Công Đoàn Khoa học cơ bản, Bộ môn Toán
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0904291279
Địa chỉ Email nguyenlanhuong@humg.edu.vn