Nguyễn Trường Thanh
GVC.TSNguyễn Trường Thanh
Trưởng bộ môn, Đảng ủy viên Khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Trường Thanh
Đơn vị Đảng ủy khoa, Hội đồng khoa, Bộ môn Toán
Chức vụ Trưởng bộ môn, Đảng ủy viên Khoa, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0987 800 818
Email nguyentruongthanh@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Phát, Switching law design for finite-time stability of singular fractional-order systems with delay, IET Control Theory & Applications, DOI: 10.1049/iet-cta.2018.5556, 2018

2. Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Phát, Improved approach for finite-time stability of nonlinear fractional-order systems with interval time-varying delay, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, DOI: 10.1109/TCSII.2018.2880777, 2018

3. Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Trường Thanh, New criteria for finite-time stability of nonlinear fractional-order delay systems: A Gronwall inequality approach, Applied Mathematics Letters, 83, 169-175, 2018

4. Nguyen Truong Thanh, H. Trinh, V. N. Phat, Stability analysis of fractional differential time-delay equations, IET Control Theory & Applications, 11, 7, 1006-1015, 2017

5. Nguyen T. Thanh, P. Niamsup, Vu N. Phat, Finite-time stability of singular nonlinear switched time-delay systems: A singular value decomposition approach, Journal of the Franklin Institute, 354, 3502–3518, 2017

6. P Niamsup, NT Thanh, VN Phat, Robust finite-time stabilization of nonlinear systems with multiple delays in states and controls, Communications on Applied Nonlinear Analysis, 23, 1-13, 2016

7. Vu Ngoc Phat, Nguyen Truong Thanh, H. Trinh, New results on H infinity filtering for nonlinear large-scale systems with interconnected time-varying delays, Optimal Control Applications and Methods, 37, 5, 948–964, 2016

8. Vu Ngoc Phat, Nguyen Truong Thanh, H. Trinh, Full-Order Observer Design for Nonlinear Complex Large-Scale Systems with Unknown Time-Varying Delayed Interactions, Complexity, 21, 123-133, 2015

9. Nguyen Truong Thanh, Vu Ngoc Phat, Decentralized stability for switched nonlinear large-scale systems with interval time-varying delays in interconnections, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 11, 22-36, 2014

10. Nguyen Truong Thanh, Vu Ngoc Phat, H Infinity Control for Nonlinear Systems with Interval Non-Differentiable Time-Varying Delay, European Journal of Control, 19, 190–198, 2013

11. Nguyen Truong Thanh, Vu Ngọc Phat, Decentralized H infinity Control for Large Scale Interconnected Nonlinear Time-Varying Delay Systems via LMI Approach, Journal of Process Control, 22, 1325– 1339, 2012

12. Nguyen Truong Thanh, Asymptotically Almost Periodic Solutions on the Half-Line, Journal of Difference Equations and Applications, 11, 15, 1231–1243, 2005

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyen Minh Man, Nguyen Truong Thanh, Asymptotic Equilibrium of the Delay Differential Equation, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, 23, 92-98, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. N. T. Thanh, V. N. Phat, Finite-time Stability of Singular Nonlinear Switched Time-Delay Systems: A Singular Value Decomposition Approach, 7th International Conference on High Performance Scientific Computing, , 2018

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Phát, H infinity control for Nonlinear Systems with Interval non-differentiable time-varying Delay, Vietnam Conference on Control and Automation (VCCA)-HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ 2011, 25-26, 2011

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Gia Trọng, Nguyễn Trường Thanh, Lựa chọn thuật toán và xây dựng chương trình tính SVD phục vụ giải hệ phương trình tuyến tính trong trường hợp ma trận gần suy biến, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES-2), , 2018

2. Nguyễn Trường Thanh, Tô Văn Đinh, Tính ổn định hữu hạn của hệ chuyển phi tuyến suy biến có trễ, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES-2), , 2018

3. Nguyễn Trường Thanh, Nguyễn Thị Lan Hương, Ổn định phân cấp cho hệ thống chuyển mạch phi tuyến quy mô lớn với khoảng thời gian chậm trễ khác nhau trong các mối liên kết trong, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2014

4. Nguyễn Trường Thanh, Nguyễn Thị Lan Hương, Điều khiển H vô cùng cho một hệ tuyến tính cùng trễ bị chặn không khả vi, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2012

5. N.T. Thanh and V. N. Phat, Decentralized Control for Large Scale Interconnected Nonlinear Time-Varying Delay Systems via LMI Approach, Hongduc university-Vietnam Institute of Mathematics-Hanoi National University of Education Conference, , 2012

6. Nguyễn Trường Thanh, Tính ổn định của một mô hình sinh học, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010