Hoàng Ngự Huấn
GV.TSHoàng Ngự Huấn
Họ và tên Hoàng Ngự Huấn
Đơn vị Bộ môn Toán
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 02462670431
Số điện thoại di động 0975 890 248
Email huanhoangngu@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Toán, Trường ĐH Mỏ Địa chất, 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Хоанг Нгы Хуан, Об алгоритмах поиска первых интегралов дифференциальных уравнений, Препринт НИИ математики ВГУ, 46, 11, 2013

2. Хоанг Нгы Хуан, О группах эквивалентности на подклассах уравнений третьего порядка, Препринт НИИ математики ВГУ, 45, 9, 2013

3. Хоанг Нгы Хуан, Аналог вариационной симметрии ОДУ нечётных порядков [электронный ресурс], Дифференциальные уравнения и процессы управления, 3, 117, 2013

4. В. Ф. Зайцев, Хоанг Нгы Хуан, Аналоги вариационных симметрий уравнений вида, Некоторые актуальные проблемы современной математики и математического образования: материалы XVI научной конференции «Герценовские чтения».-СПб: РГПУ, 65-69, 2013

5. В. Ф. Зайцев, Хоанг Нгы Хуан, Аналоги вариационных симметрий ОДУ третьего порядка, Известия российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 154, 33-41, 2013

6. Хоанг Нгы Хуан, В. Ф. Зайцев, Аналог вариационных симметрий ОДУ нечётных порядков, Некоторые актуальные проблемы современной математики и математического образования: материалы LXVнаучной конференции «Герценовские чтения».-СПб: РГПУ., 116-120, 2012

7. В. Ф. Зайцев, Хоанг Нгы Хуан, Аналоги вариационных симметрий уравнений вида, Известия российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 163, 7-16, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Hoàng Ngự Huấn, Tính chất đặc biệt của đồ thị hàm số trong hệ tọa độc cự suy rộng, Hội nghị khoa học lần thứ 22 trường Đại học Mỏ - Địa chất,, 2016

2. Hoàng Ngự Huấn, Đinh Công Đạt, Phương pháp hiệu hữu hạn và bài toán truyền nhiệt, Hội nghị nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất – Dàu khí – Môi trường., 2015

3. Hoàng Ngự Huấn, Phạm Ngọc Chung, Lê Bích Phượng, Phương pháp dịch chuyển và các bài toán cơ học kết cấu, Hội nghị nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất – Dàu khí – Môi trường., 2015

4. Hoàng Ngự Huấn, Hà Hữu Cao Trình, Một vài tính chất của đa thức Taylor, Hội nghị khoa học lần thứ 21 trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

5. Hoàng Ngự Huấn, Vì sao Nga sa sút tại Olympic toán quốc tế: Báo điện tử tia sang, 0