Trần Thị Hà
GV.ThSTrần Thị Hà
Họ và tên Trần Thị Hà
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 046 6564910
Số điện thoại di động 0983170408
Email tranthiha@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Thi Ha Tran, Thanh Cong Bach, Nguyen Hai Pham, Quang Hoa Nguyen, Cong Doanh Sai, Hoang Nam Nguyen, Viet Tuyen Nguyen, Trong Tam Nguyen, Khac Hieu Ho, Quoc Khoa Doan, Phase transition of LaMnO3 nanoparticles prepared by microwave assisted combustion method, Materials Science in Semiconductor Processing, 89, 121-125, 2019

2. Thi Tran Ha, Cong Sai Doanh, Quoc Khoa Doan, Thi Trung Anh Tang, and Viet Tuyen Nguyen, Quang Hoa Nguyen, Trong Tam Nguyen, Nguyen Hai Pham, Van Vu Le, Viet Bau Le, Thanh Cong Bach, Hoang Nam Nguyen, Khac Hieu Ho, A Novel Approach for Fabricating LaMnO3 Thin Films Using Combined Microwave Combustion and Pulsed Electron Deposition Techniques, Journal of Chemistry, Article ID 3568185, 8 pages, 2019

3. Thi Tran Ha, Thi Hong Pham, Cong Doanh Sai, Trong Tam Nguyen, Viet Tuyen Nguyen, Study phase evolution of hydrothermally synthesized Cu2ZnSnS4 nanocrystals by Raman spectroscopy, Nano structures& nano objects, 18, 100273-100278, 2019

4. Thi Ha Tran, Manh Hong Nguyen, Thi Huyen Trang Nguyen, Vu Phuong Thao Dao, Phuong Mai Nguyen, Viet Tuyen Nguyen, Nguyen Hai Pham, Van Vu Le, Cong Doanh Sai, Quang Hoa Nguyen, Trong Tam Nguyen, Khac Hieu Ho, Quoc Khoa Doan, Effect of annealing temperature on morphology and structure of CuO nanowires grown by thermal oxidation method, Journal of Crystal Growth, 505, 33-37, 2018

5. Cong Doanh Sai, Manh Quynh Luu, Van Vu Le, Phuong Mai Nguyen, Nguyen Hai Pham, Viet Tuyen Nguyen, Xuan Quy Nguyen, Quoc Khoa Doan, Thi Ha Tran, Fast Synthesis of PbS Nanoparticles for Fabrication of Glucose Sensor with Enhanced Sensitivity, Journal of Electronic Materials, 6, 46, 3674 - 3680, 2017

6. Viet Tuyen Nguyen, Dahyun Nam, Mungunshagai Gansukh, Si-Nae Park, Shi-Joon Sung, Dae-Hwan Kim, Jin-Kyu Kang, Cong Doanh Sai, Thi Ha Tran, Hyeonsik Cheong, Influence of sulfate residue on Cu2ZnSnS4thinfilms prepared by direct solution method, Solar Energy Materials & Solar Cells, 136, 113–119, 2015

7. Thi Ha Tran, Viet Tuyen Nguyen, Phase transition of Cu2O to CuO nanocrystals by selective laser heating, Materials Science in Semiconductor Processing, 46, 6–9, 2016

8. CONG DOANH SAI, MANH QUYNH LUU, VAN VU LE, PHUONG MAI NGUYEN, NGUYEN HAI PHAM, VIET TUYEN NGUYEN, XUAN QUY NGUYEN, QUOC KHOA DOAN and THI HA TRAN, Fast Synthesis of PbS Nanoparticles for Fabrication of Glucose Sensor with Enhanced Sensitivity, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, 46, 6, 3674-3680, 2017

Bài báo tạp chí SCIE

1. Thi Ha Tran and Viet Tuyen Nguyen, Review Article Copper Oxide Nanomaterials Prepared by Solution Methods, Some Properties, and Potential Applications: A Brief Review, International Scholarly Research Notices, Volume 2014, Article ID 856592, 14, 2014

2. Tran Thi Ha, Ta Dinh Canh, Nguyen Viet Tuyen, A Quick Process for Synthesis of ZnO Nanoparticles with the Aid of Microwave Irradiation, ISRN Nanotechnology, 2013, 1-7, 2013

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Diệu Thu, Nguyễn Việt Tuyên, Trần Thị Hà, Ảnh huởng của nhiên liệu lên cấu trúc của hạt nano LaMnO3 chế tạo bằng phuong pháp kích nổ vi sóng, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, CBES2, 2018, 193-197., 2018

2. Phi Thị Hương, Phạm Thùy Linh, Trần Thị Uyên, Nguyễn Hoàng Nam, Hồ Khắc Hiếu, Trần Thị Hà, Nguyễn Việt Tuyên,, Chế tạo hạt nano LaMnO3 pha tạp Sr bằng phuong pháp kích nổ vi sóng, Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Duy Tân, 74-79, 2018

3. Pham Thi Hong, Nguyen Viet Tuyen, Tran Thi Ha, Ho Khac Hieu, Effect of Temperature on Cu2ZnSnS4 Nanomaterial Synthesized by Hydrothermal Approach,, Journal of Science, Mathematics – Physics, 34, 55-60, 2018

4. Trần Thị Hà, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Mạnh Hồng, Hồ Khắc Hiếu, Nguyễn Việt Tuyên, Nghiên cứu chế tạo màng Cu2O trên đế đồng bằng phương pháp oxi hóa nhiệt, Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Duy Tân, 31, 72-76, 2018

5. Trần Thị Hà, Nguyễn Thị Diệu Thu, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Đắc Tuyên, Mai Hồng Hạnh, Phạm Văn Thành, Nguyễn Mạnh Hồng, Hồ Khắc Hiếu, Nguyễn Việt Tuyên, Một số tính chất của thanh nano ZnO chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt, Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Duy Tân, 31, 101-106, 2018

6. Tran Thi Ha, Bui Thi Huyen, Nguyen Viet Tuyen, Preparation of Well-aligned CuO Nanorods by Thermal Oxidation Method, Journal of Science: Mathematics –Physics, 4, 32, 40-44, 2016

7. Tran Thi Ha, Nguyen Viet Tuyen, Ta Dinh Canh, Microwave irradiation versus conventional method: Preparation of ZnO nanoparticles, Journal of science: Mathematics - Physics, 28, 1S, 51-56, 2012

8. Tran Thi Ha, Nguyen Hoang Nam and Nguyen Viet Tuyen, Synthesis of BaTiO3 Thin Film by PED Method, VNU Journal of Science: Mathematics - Physics, 31, 2S, 21-26, 2015

9. Tran Thi Ha, Bui Thi Huyen and Nguyen Viet Tuyen, Preparation of Well-aligned CuO Nanorods by Thermal Oxidation Method, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 32, 4, 40-44, 2016

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Tran Thi Ha, Nguyễn Mạnh Hồng,Mai Hồng Hạnh, Phạm Văn Thành, Sái Công Doanh, Hồ Khắc Hiếu, Nguyễn Trọng Tâm, Nguyễn Việt Tuyên, , 2019, P.66, Chemical sensing by surface enhance Raman scattering on ZnO nanorods decorated with gold nanoparticles,, Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (HISAMD2019) Hanoi, Vietnam, 66, 2019

2. Tran Thi Ha, Nguyễn Mạnh Hồng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Duy Thịnh, Nguyễn Tố Phương, Nguyễn Trọng Tâm, Hồ Khắc Hiếu, Nguyễn Việt Tuyên, Photocatalyst of ZnO nanorods decorated with Au nanoparticles, Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (HISAMD2019) Hanoi, Vietnam,, 65, 2019

3. Trần Thị Hà, Nguyễn Mạnh Hồng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Việt Tuyên, Nghiên cứu chế tạo đế tăng cường Raman dựa trên cấu trúc dây nano CuO phủ Ag để nhận biết glucose nồng độ thấp định hướng ứng dụng phát hiện bệnh tiểu đường bằng xét nghiệm nước bọt,, Hội nghị Khoa học trường ĐHKH Tự Nhiên,, , 2018

4. Tran Thi Ha, Pham Thi Hong, Nguyen Viet Tuyen, Study phase evolution of hydrothermally synthesized Cu2ZnSnS4 nanocrystals by Raman spectroscopy, Proceedings of IWNA 2017, 08-11 November 2017, Phan Thiet, Vietnam. NFT – 021 – P,, 395 - 398, 2017

5. Tran Thi Ha, Nguyen Thi Huyen Trang, Nguyen Manh Hong, Nguyen Viet Tuyen,, Fabrication of thin cuprous oxide layer on copper substrate by thermal oxidation method,, Proceedings of IWNA 2017, 08-11 November 2017, Phan Thiet, Vietnam NFT – 020 – P, 391-393, 2017

6. Tran Thi Ha, Tang Thi Trung Anh, Pham Thuy Linh, Phi Thi Huong, Pham Nguyen Hai, Nguyen Hoang Nam, Bach Thanh Cong,Sai Cong Doanh, Le Viet Bau, Ho Khac Hieu, Doan Quoc Khoa, Nguyen Viet Tuyen, Pulse electron deposition of LaMnO3 thin films with taret made of LaMnO3 nanopowder synthesized by self combustion method, Proceedings of IWNA 2017, 08-11 November 2017, Phan Thiet, Vietnam., , 2017

7. Thi Ha Tran, Viet Tuyen Nguyen, Quoc Khoa Doan, Raman study of CuO nanorods grown by thermal oxidation method, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science, , 2016

8. Tran THi Ha, Nguyen Viet Tuyen, Sai Cong Doanh, Nguyen Quang Hoa, Effect of laser annealing on CuO nanoparticles prepared by microwave irradiation method, Nano Korea 2014 symposium, , 2014

9. Nguyen Manh Hung, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Van Minh, Tran Thi Ha, Du Thi Xuan Thao, Microscopic structure and optical properties of Fe-doped ZnWO4 powder synthesized by hydrothermal method, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), , 2012

Bài báo hội nghị trường

1. (25) , Trần Thị Hà, Đào Vũ Phương Thảo, Nguyễn Tố Phương, Lê Văn Vũ, Phạm Nguyên Hải, Nguyễn Việt Tuyên,, Nhận biết Carbendazim nồng độ thấp bằng tăng cường bề mặt tán xạ Raman trên các dây nano CuO/Ag, Hội nghị Khoa học trường ĐHKH Tự Nhiên, , 2018

2. Pham Thi Hong, Nguyen Viet Tuyen, Tran Thi Ha, Synthesis of by hydrothermal approach, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, , 2016

3. Tran Thi Ha, Nguyen Viet Tuyen, Bui Thi Huyen, Preparation of well aligned CuO nanorod by thermal oxidation method, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, , 2016

4. Nguyen Viet Tuyen, Tang Thi Trung Anh, Tran Thi Ha, Ultrafast synthesis of LaMnO3 nanocrystals with the aid of microwave irradiation method, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, , 2016

5. Sai Cong Doanh, Tran THi Ha, Nguyen Viet Tuyen, Preparation of Au/PbS core/shell nanocrystals by sonochemical method, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, , 2016