Trần Thị Hà
ThSTrần Thị Hà
Họ và tên Trần Thị Hà
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 046 6564910
Số điện thoại di động 0983170408
Địa chỉ Email tranthiha@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Viet Tuyen Nguyen, Dahyun Nam, Mungunshagai Gansukh, Si-Nae Park, Shi-Joon Sung, Dae-Hwan Kim, Jin-Kyu Kang, Cong Doanh Sai, Thi Ha Tran, Hyeonsik Cheong, Influence of sulfate residue on Cu2ZnSnS4thinfilms prepared by direct solution method, Solar Energy Materials & Solar Cells, 136, 113–119, 2015

2. Thi Ha Tran, Viet Tuyen Nguyen, Phase transition of Cu2O to CuO nanocrystals by selective laser heating, Materials Science in Semiconductor Processing, 46, 6–9, 2016

3. CONG DOANH SAI, MANH QUYNH LUU, VAN VU LE, PHUONG MAI NGUYEN, NGUYEN HAI PHAM, VIET TUYEN NGUYEN, XUAN QUY NGUYEN, QUOC KHOA DOAN and THI HA TRAN, Fast Synthesis of PbS Nanoparticles for Fabrication of Glucose Sensor with Enhanced Sensitivity, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, 46, 6, 3674-3680, 2017

Bài báo tạp chí SCIE

1. Thi Ha Tran and Viet Tuyen Nguyen, Review Article Copper Oxide Nanomaterials Prepared by Solution Methods, Some Properties, and Potential Applications: A Brief Review, International Scholarly Research Notices, Volume 2014, Article ID 856592, 14, 2014

2. Tran Thi Ha, Ta Dinh Canh, Nguyen Viet Tuyen, A Quick Process for Synthesis of ZnO Nanoparticles with the Aid of Microwave Irradiation, ISRN Nanotechnology, 2013, 1-7, 2013

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Tran Thi Ha, Nguyen Viet Tuyen, Ta Dinh Canh, Microwave irradiation versus conventional method: Preparation of ZnO nanoparticles, Journal of science: Mathematics - Physics, 28, 1S, 51-56, 2012

2. Tran Thi Ha, Nguyen Hoang Nam and Nguyen Viet Tuyen, Synthesis of BaTiO3 Thin Film by PED Method, VNU Journal of Science: Mathematics - Physics, 31, 2S, 21-26, 2015

3. Tran Thi Ha, Bui Thi Huyen and Nguyen Viet Tuyen, Preparation of Well-aligned CuO Nanorods by Thermal Oxidation Method, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 32, 4, 40-44, 2016

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Thi Ha Tran, Viet Tuyen Nguyen, Quoc Khoa Doan, Raman study of CuO nanorods grown by thermal oxidation method, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science, , 2016

2. Tran THi Ha, Nguyen Viet Tuyen, Sai Cong Doanh, Nguyen Quang Hoa, Effect of laser annealing on CuO nanoparticles prepared by microwave irradiation method, Nano Korea 2014 symposium, , 2014

3. Nguyen Manh Hung, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Van Minh, Tran Thi Ha, Du Thi Xuan Thao, Microscopic structure and optical properties of Fe-doped ZnWO4 powder synthesized by hydrothermal method, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), , 2012

Bài báo hội nghị trường

1. Pham Thi Hong, Nguyen Viet Tuyen, Tran Thi Ha, Synthesis of by hydrothermal approach, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, , 2016

2. Tran Thi Ha, Nguyen Viet Tuyen, Bui Thi Huyen, Preparation of well aligned CuO nanorod by thermal oxidation method, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, , 2016

3. Nguyen Viet Tuyen, Tang Thi Trung Anh, Tran Thi Ha, Ultrafast synthesis of LaMnO3 nanocrystals with the aid of microwave irradiation method, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, , 2016

4. Sai Cong Doanh, Tran THi Ha, Nguyen Viet Tuyen, Preparation of Au/PbS core/shell nanocrystals by sonochemical method, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, , 2016