Đỗ Thị Hồng Hải
ThS (NCS)Đỗ Thị Hồng Hải
Họ và tên Đỗ Thị Hồng Hải
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 043 7822715
Số điện thoại di động 0988905003
Địa chỉ Email dothihonghai@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phan Hong Lien and Do Thi Hong Hai, On the time-dependent spatial dimension in six dimensional space-time, 3rd International Workshop on Theoretical and Computational Physics, , 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Do Thi Hong Hai and Phan Van Nham, Excitonic condensation phase diagram in the extended Falicov-Kimball model with electron-phonon interaction, 42th National Conference on Theoretical Physics, , 2017

2. Do Thi Hong Hai and Phan Van Nham, Effects of phonons in the excitonic insulator state in the 2D extended Falicov-Kimball model, 41th National Conference on Theoretical Physics, , 2016

3. Do Thi Hong Hai, Nguyen Thi Giang, Nguyen Huu Nha and Phan Van Nham, Temperature dependence of electron-hole pair condensation driven by exciton-phonon interaction, 40th National Conference on Theoretical Physics, , 2015

4. Phan Hong Lien and Do Thi Hong Hai, Phase transition in the electroweak theory, 36th National Conference of Theoretical Physics, 80-88, 2011

5. Phan Hong Lien, Nguyen Nhu Xuan and Do Thi Hong Hai, Inversion method applied to local composite current operator in QED, 30th National Conference on Theoretical Physics, 65-72, 2005

6. Phan Hong Lien and Do Thi Hong Hai, The Zinn - Justin equation for the background field gauge in QCD, 28th National Conference on Theoretical Physics, 23-29, 2003

Bài báo hội nghị trường

1. Phan Hồng Liên, Đỗ Thị Hồng Hải, Chiều ngoại phụ và các hạt cơ bản trong không – thời gian sáu chiều, Hội thảo khoa học: Gắn kết Khoa học Cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất - Dầu khí - Môi trường, 109-113, 2015

2. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chuyển pha trong lý thuyết điện yếu, Hội nghị Khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 160-167, 2014

3. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Nhiệt độ chuyển pha trong mô hình Nambu - Jona - Lasinio mở rộng, Hội nghị Khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 141-149, 2012

4. Dư Thị Xuân Thảo, Phạm Xuân Núi, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Hồng Hải, Cấu trúc vật liệu nanô gama-Al2O3:Eu3+: Ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 11, 2010