Đỗ Thị Hồng Hải
GVC.ThSĐỗ Thị Hồng Hải
Họ và tên Đỗ Thị Hồng Hải
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 043 7822715
Số điện thoại di động 0988905003
Email dothihonghai@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Thi-Hong-Hai Do, Huu-Nha Nguyen and Van-Nham Phan, Thermal Fluctuations in the Phase Structure of the Excitonic Insulator Charge Density Wave State in the Extended Falicov–Kimball Model, Journal of Electronic Materials, 48, 2677, 2019

2. Thi-Hong-Hai-Do, Dinh-Hoi-Bui and Van-Nham-Phan, Phonon effects in the excitonic condensation induced in the extended Falicov-Kimball model, Europhysics Letters, 119, 4, 47003, 2017

3. Thi-Hong-Hai-Do, Huu-Nha-Nguyen, Thi-Giang-Nguyen and Van-Nham-Phan, Temperature effects in excitonic condensation driven by the lattice distortion, Physica Status Solidi B, 253, 1210, 2016

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Do Thi Hong Hai, Nguyen Thi Giang, Nguyen Huu Nha and Phan Van Nham, Lattice distortion inducing electron-hole pair condensation in two dimensional systems, Journal of Physics: Conference Series, 726, 012013, 2016

2. Phan Hong Lien and Do Thi Hong Hai, On the time-dependent spatial dimension in six dimensional space-time, Journal of Physics: Conference Series, 726, 012003, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đỗ Thị Hồng Hải và Phan Văn Nhâm, Exciton ngưng tụ trong mô hình hai dải năng lượng có tương tác điện tử – phonon, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, 3, 106-111, 2019

2. Đỗ Thị Hồng Hải và Phan Văn Nhâm, Ảnh hưởng của tần số phonon lên trạng thái điện môi exciton, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, 3, 87-92, 2019

3. Đỗ Thị Hồng Hải và Phan Văn Nhâm ., Giản đồ pha trạng thái ngưng tụ exciton trong mô hình Falicov-Kimball mở rộng có tương tác điện tử - phonon, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Đại học Duy Tân, 6 (31), 95-100, 2018

4. Đỗ Thị Hồng Hải và Phan Văn Nhâm, Tính chất hàm phổ trong mô hình Falicov-Kimball mở rộng có tương tác điện tử - phonon: Sự hình thành trạng thái điện môi exciton, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Đại học Duy Tân, 6 (31), 89-94, 2018

5. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Hậu, Hồ Quỳnh Anh, Ảnh hưởng của nhiệt độ lên trạng thái ngưng tụ exciton trong mô hình Falicov-Kimball mở rộng có xét đến tương tác điện tử - phonon, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, Số Đặc san CBES2, 204-209, 2018

6. Đỗ Thị Hồng Hải và Phan Văn Nhâm, Các dạng ngưng tụ BCS và BEC của exciton trong các kim loại chuyển tiếp dichalogenide, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Đại học Duy Tân, 6 (25), 30-35, 2017

7. Đỗ Thị Hồng Hải và Phan Văn Nhâm, Chuyển pha trạng thái ngưng tụ exciton trong kim loại chuyển tiếp dichalogenides, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Đại học Duy Tân, 6 (25), 17-21, 2017

8. Phan Hồng Liên, Nguyễn Như Xuân, Đỗ Thị Hồng Hải, The CJT effective action approach applied to the SU(3) generalized NJL model, Journal of Science: Math. Phys. Vietnam National University, Hanoi, 3, 1-11, 2006

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phan Hong Lien and Do Thi Hong Hai, On the time-dependent spatial dimension in six dimensional space-time, 3rd International Workshop on Theoretical and Computational Physics, , 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Do Thi Hong Hai and Phan Van Nham, Phase diagram of excitonic condensation state in transition metal dichalcogenides, 43th National Conference on Theoretical Physics, , 2018

2. Do Thi Hong Hai and Phan Van Nham, Excitonic condensation phase diagram in the extended Falicov-Kimball model with electron-phonon interaction, 42th National Conference on Theoretical Physics, , 2017

3. Do Thi Hong Hai and Phan Van Nham, Effects of phonons in the excitonic insulator state in the 2D extended Falicov-Kimball model, 41th National Conference on Theoretical Physics, , 2016

4. Do Thi Hong Hai, Nguyen Thi Giang, Nguyen Huu Nha and Phan Van Nham, Temperature dependence of electron-hole pair condensation driven by exciton-phonon interaction, 40th National Conference on Theoretical Physics, , 2015

5. Phan Hong Lien and Do Thi Hong Hai, Phase transition in the electroweak theory, 36th National Conference of Theoretical Physics, 80-88, 2011

6. Phan Hong Lien, Nguyen Nhu Xuan and Do Thi Hong Hai, Inversion method applied to local composite current operator in QED, 30th National Conference on Theoretical Physics, 65-72, 2005

7. Phan Hong Lien and Do Thi Hong Hai, The Zinn - Justin equation for the background field gauge in QCD, 28th National Conference on Theoretical Physics, 23-29, 2003

Bài báo hội nghị trường

1. Đỗ Thị Hồng Hải, Đinh Văn Thiên, Nguyễn Thị Diệu Thu, Ảnh hưởng của thế Coulomb lên trạng thái ngưng tụ cặp điện tử - lỗ trống trong dichalcogenide kim loại chuyển tiếp, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất, 70-77, 2018

2. Phan Hồng Liên, Đỗ Thị Hồng Hải, Chiều ngoại phụ và các hạt cơ bản trong không – thời gian sáu chiều, Hội thảo khoa học: Gắn kết Khoa học Cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất - Dầu khí - Môi trường, 109-113, 2015

3. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chuyển pha trong lý thuyết điện yếu, Hội nghị Khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 160-167, 2014

4. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Nhiệt độ chuyển pha trong mô hình Nambu - Jona - Lasinio mở rộng, Hội nghị Khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 141-149, 2012

5. Dư Thị Xuân Thảo, Phạm Xuân Núi, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Hồng Hải, Cấu trúc vật liệu nanô gama-Al2O3:Eu3+: Ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 11, 2010