Nguyễn Thị Diệu Thu
GVC.ThSNguyễn Thị Diệu Thu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Thu
Đơn vị Bộ môn Vật lí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1975
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438389932
Số điện thoại nhà riêng 02433570315
Số điện thoại di động 0974368537
Email nguyenthidieuthu@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị trường

1. Lê Đắc Tuyên, Dư Thị Xuân Thảo, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diệu Thu, Vũ Đình Quí, Đặng Hồng Lưu, Vũ Đình Lãm, Nghiên cứu vật liệu meta hấp thụ tuyệt đối trên cơ sở cấu trúc đĩa tròn., Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai, 74-81, 2018

2. Đỗ Thị Hồng Hải, Đinh Văn Thiên, Nguyễn Thị Diệu Thu, Ảnh hưởng của thế coulomb lên trạng thái ngưng tụ cặp điện tử - lỗ trống trong dichalcogenide kim loại chuyển tiếp., Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai, 66-73, 2018

3. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh., Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Nd lên cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ và trở kháng phức của vật liệu BiFeO3., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2014, tr. 179-186., , 2014

4. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chuyển pha trong lý thuyết điện yếu, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2014, tr. 160-167., , 2014

5. Vũ Bá Dũng. Nguyễn Thị Diệu Thu, Đinh Văn Thiên., Nghiên cứu quá trình truyền tải bụi và khí thải công nghiệp vào khí quyển., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2012,tr.135-140., , 2012

6. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu,Hồ Quỳnh Anh., Nhiệt độ chuyển pha trong mô hình Nambu – Jona – Lasinio mở rộng., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2012,tr.141-149., , 2012

7. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,85M0,15FeO3 (M = Sm, Y, Nd), Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2012, tr. 168-172., , 2012