Nguyễn Thị Diệu Thu
ThSNguyễn Thị Diệu Thu
Đảng ủy viên Khoa
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Thu
Đơn vị Đảng ủy khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Vật lý
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa
Năm sinh 1975
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438389932
Số điện thoại nhà riêng 02433570315
Số điện thoại di động 0974368537
Địa chỉ Email nguyenthidieuthu@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc gia

1. Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh., Nghiên cứu vùng cấm quang của tinh thể quang tử tự sắp xếp, Tạp chí Thiết bị giáo dục. TBGD. 123, pp99-102, , 2016

2. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Minh., Nghiên cứu ảnh hưởng Nd lên tính chất vật liệu BiFeO3, Tạp chí khoa học HNUE J. Sci. 59(1A), pp9-15, , 2014

Bài báo hội nghị trường

1. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh., Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Nd lên cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ và trở kháng phức của vật liệu BiFeO3., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2014, tr. 179-186., , 2014

2. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chuyển pha trong lý thuyết điện yếu, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2014, tr. 160-167., , 2014

3. Vũ Bá Dũng. Nguyễn Thị Diệu Thu, Đinh Văn Thiên., Nghiên cứu quá trình truyền tải bụi và khí thải công nghiệp vào khí quyển., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2012,tr.135-140., , 2012

4. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu,Hồ Quỳnh Anh., Nhiệt độ chuyển pha trong mô hình Nambu – Jona – Lasinio mở rộng., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2012,tr.141-149., , 2012

5. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,85M0,15FeO3 (M = Sm, Y, Nd), Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 11/2012, tr. 168-172., , 2012