Lê Đắc Tuyên
PGS.TSLê Đắc Tuyên
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Đắc Tuyên
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 38389932
Số điện thoại di động 0989375986
Email ledactuyen@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)


 

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. L. D. Hai, V. D. Qui, N. H. Tung, T. V. Huynh, N. D. Dung, N. T. Binh, L. D. Tuyen, and V. D. Lam, Conductive polymer for ultra-broadband, wide-angle, and polarization-insensitive metamaterial perfect absorber, Optics Express, 26, 2018

2. M. C. Tran, D. H. Le, V. H. Pham, H. T. Do, D. T. Le, H. L. Dang, and D. L. Vu, Controlled Defect Based Ultra Broadband Full-sized Metamaterial Absorber, Scientific Reports, Nature Scientific Reports, 8, 9523, 2018

3. D. H. Luu, B. S. Tung, B. X. Khuyen, L. D. Tuyen and V. D. Lam, Multi-band absorption induced by near-field coupling and defects in metamaterial, Optik, 156, 811, 2018

4. Dinh Qui Vu, Dinh Hai Le, Hong Tiep Dinh, Thi Giang Trinh, Liyang Yue, Dac Tuyen Le, Dinh Lam Vu, Broadening the absorption bandwidth of metamaterial absorber by coupling three dipole resonances, Physica B: Condensed Matter, 532, 90, 2018

5. L. D. Tuyen, J. H. Lin, C. Y. Wu, P. T. Tai, J. Tang, L. Q. Minh, H. C. Kan, and C. C. Hsu, Pumping-power-dependent photoluminescence angular distribution from an opal photonic crystal composed of monodisperse Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres, Optics Express, 20, 15418-15426, 2012

6. C. Y. Wu, C. C. Huang, J. S. Jhang, A. C. Liu, C. C. Chiang, M. L. Hsieh, P. J. Huang, L. D. Tuyen, L. Q. Minh, T. S. Yang, L. K. Chau, H. C. Kan, and C. C. Hsu, Hybrid surface-enhanced Raman scattering substrate from gold nanoparticle and photonic crystal: Maneuverability and uniformity of Raman spectra, Optics Express, 17, 21522, 2009

7. L. D. Tuyen, A. C. Liu, C. C. Huang, P. C. Tsai, J. H. Lin, C. W. Wu, L. K. Chau, T. S. Yang, L. Q. Minh, H. C. Kan, and C. C. Hsu, Doubly resonant surface-enhanced Raman scattering on gold nanorod decorated inverse opal photonic crystals, Optics Express, 20, 29266-29275, 2012

Bài báo tạp chí SCIE

1. D. H. Luu, N. V. Cuong, L. D. Hai, N. H. Tung, N. V. Dung, B. S. Tung, T. M. Cuong, L. D. Tuyen, and V. D. Lam, Broadband perfect metamaterial absorber obtained by coupling effect, J. Nonlinear Opt. Phys. Mater., 26, 1750036, 2017

2. C. C. Chiang, L. D. Tuyen, C. R. Ren, L. K. Chau, C. Y. Wu, P. J. Huang, and C. C. Hsu, Fabrication of titania inverse opals by multi-cycle dip-infiltration for optical sensing, Phot. Nano. Fund. Appl., 19, 48-54, 2016

3. L. D. Tuyen, C. Y. Wu, T. K. Anh, L. Q. Minh, H. C. Kan, and C. C. Hsu, Fabrication and optical characterization of SiO2 opal and SU-8 inverse opal photonic crystals, Journal of Experimental Nanoscience, 7, 198, 2012

Bài báo tạp chí Scopus

1. T. T. Pham, H. T. Nguyen, D. T. Le, B. T. Tong, T. G. Trinh, V. T. Pham and D. L. Vu, Resonance-based metamaterial in the shallow sub-wavelength regime: negative refractive index and nearly perfect absorption, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 7, 045002, 2016

2. H. L. Dang, H. T. Nguyen, V. D. Nguyen, S. T. Bui, D. T. Le, Q. M. Ngo, and D. L. Vu, Cavity induced perfect absorption in metamaterials, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol., 7, 015015, 2016