Thái Việt Hưng
ThSThái Việt Hưng
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Thái Việt Hưng
Đơn vị Bộ môn Giáo dục thể chất
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0248384974
Số điện thoại di động 0979445369
Địa chỉ Email thaiviethung77@gmail.com