Đỗ Tiến Thiết
ThS (NCS)Đỗ Tiến Thiết
Họ và tên Đỗ Tiến Thiết
Đơn vị Bộ môn Giáo dục thể chất
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 043 6321257
Số điện thoại di động 0974550793
Địa chỉ Email dotienthiet@humg.edu.vn