Vũ Bá Dũng
PGS.TSVũ Bá Dũng
Họ và tên Vũ Bá Dũng
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Năm sinh 1959
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38389932
Số điện thoại di động 0936991944
Email vubazung305@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Vu Ba Dung, Uphill diffusion of Si-interstitial during boron diffusion in silicon, Indian Journal of Physics, 91, 10, Indian J Phys (2017) 91:1233-1236 Doi 10.1007/s12648-017-1024-0, 2017

2. Vu Ba Dung and Dinh Van Thien, The equation of backward diffusion and negative diffusivity, J. Phys: Conf. Ser., 537, pp. 012011, 2014

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Vu Ba Dung, Dinh Van Thien, and Tong Ba Tuan, Dynamics of Negative Diffusivity and Uphill Diffusion in Ternary and Single systems, EPJ Web of Conferences, 2019

2. Vu Ba Dung, Kinetics and Thermodynamics of the Backward diffusion, East Journal of Dynamical Systems, 2016

3. Vu Ba Dung and Bui Huu Nguyen, Dynamic Simulation of Backward Diffusion Based on Random Walk Theory, Journal of Physics: Conference Series, 2016

4. Vu Ba Dung and Dinh Van Thien, The equation of backward diffusion and negative diffusivity, Journal of Physics: Conference Series, 2014

5. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Phan Anh Tuan and Nguyen Van Truong, On the Atomistic dynamic modeling of simultaneous diffusion of dopant atom and point defect (B, V, I) in silicon material, Defect and Diffusion Forum, 2007

6. Vu Ba Dung and Dao Khac An, Preliminary Results of Numerical Profiles for Simultaneous Diffusion of Boron and Point Defect in Silicon using the Irreversible Thermodynamic Theory, Defect and Diffusion Forum, 2001

7. Vu Ba Dung, On the simultaneous diffusion equation system of boron, arsenic and point defect in silicon material, Journal of science, Natural sciences, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Vu Ba Dung, Tong Ba Tuan, Ho Quynh Anh and Dinh Van Thien, The Experiment single Uphill diffusion of Glycerol in Water, The 5th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists Master and PhD Students from Asean Countries, 4-7/October, Da Lat City, Vietnam, 2017

2. Vu Ba Dung, Ho Quynh Anh, Tong ba Tuan and Dinh Van Thien, The Uphill Diffusion and Diffusion Barrier in single component systems, The 5th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists Master and PhD Students from Asean Countries, 4-7/October, Da Lat City, Vietnam, 2017

3. Pham Thi Trang, Ly Nguyen Le, Vu Ba Dung, Vu Dinh Lam, and Nguyen Thanh Tung, Trapping electromagnetic waves by metamaterials, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2014), Ha Long, Vietnam, November 2-6,, , 2014

4. Vu Ba Dung, Ho Quynh Anh, Dinh Van Thien, Tong Ba Tuan, and Vu Dung Le, The equation of backward diffusion and negative diffusivity, The 38th National Conference on Theoretical Physics and The 1st International Workshop on Theoretical and Computational Physics: Condensed Matter, Soft Matter and Materials Physics, Da Nang, Vietnam, July 29 - August 01,, , 2013

5. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, Vu Ba Dung, and Nguyen Van Minh., Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/, , 2013

6. Vu Ba Dung, Dinh Van Thien, Vu Dung Le, and Dao Thi Trang, The effective diffusives of boron and point defects in silicon, The 3rd Academic Conference on Natural Science for Master and PhD. Students from Asean countries, Phnom Penh, Cambodia, November 11-15,, , 2013

7. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Du Thi Xuan Thao, Bui Thi Thanh Lan and Ho Quynh Anh, Indenty between onsager law and fick law investigation and applying for simultaneous diffusion of boron and point defect in silicon, The second Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Malaysia & Vietnam, Vinh, Vietnam, October 11-15,, , 2011

8. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Nguyen Ngoc Long, Backward difusion of silicon self – interstitial in simultaneous diffusion of boron impurity and point defect process in silicon,, The second Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Malaysia & Vietnam, Vinh, Vietnam, October 11-15,, , 2011

9. Vu Ba Dung, Dao Khac An and Nguyen Ngoc Long, ,, Compatible investigation of the complex diffusion problem based on Fick theory, irreversible thermodynamic theory and general force law, Proceedings of The first Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos - Vietnam, Vientiane, Laos, March 2010, pp. 319-325., , 2010

10. Vu Ba Dung, Dao Khac An and Nguyen Ngoc Long, The diffusivities of random walk, gradient concentration diffusion and simulation of boron diffusion in silicon based on interstitialcy mechanism, Proceedings of The first Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos - Vietnam, Vientiane, Laos, March 2010, pp. 311-318., , 2010

11. Dao Khac An, Phan Anh Tuan, Vu Ba Dung and Nguyen Ngoc Long, Proceedings of The Osaka University-Asia Pacific-Vietnam National University, Hanoi Forum, Hanoi, Vietnam, September 27-29, 2005, p. 92., Some remarks of simultaneous diffusion of two dopant and point defect Theoretical-practical problems, Proceedings of The Osaka University-Asia Pacific-Vietnam National University, Hanoi Forum, Hanoi, Vietnam, September 27-29, , p. 92., , 2005

12. Vu Ba Dung and Dao Khac An, The irreversible thermodynamic theory for solution of simultaneous multidiffusion of dopants and point defect in silicon semiconductor material, Proceesdings of the Third Vietnamese-German Workshop on Physics and Engineering, Ho Chi Minh, Vietnam, April 3-8, , pp. 201-206., , 2000

13. Vu Ba Dung and Dao Khac An, Numerical solution of boron dopants, self-silicon interstitial and vacancy depending on diffusion temperatures using irreversible thermodynamic theory, Proceesding of the Third International Workshop on Material Science (IWOMS'99), Ha Noi, Vietnam, November 2-4, pp. 529-532., , 1999

14. Đào Khắc An, Vũ Bá Dũng, Tô Bá Hạ, Lời giải số hệ phương trình khuếch tán đồng thời của Bo, nút khuyết và tự điền kẽ Si trên cơ sở lý thuyết nhiệt động học không thuận nghịch, Những vấn đề về vật lý hiện đại của vật lý chất rắn, tập I, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội,, , 1998

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Vu Ba Dung and Dinh Van Thien, Simulation of diffusion barrier and osmotic diffusion for single component systems, 42nd National Conference on Theoretical Physics, 31/July - 3 August, 2017

2. Vu Ba Dung, Bui Huu Nguyen,, Dynamics Simulation of Backward Diffusion Based on Random Walk Theory, 40th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-40), Da Lat, Vietnam, 27-29/07/, , 2015

3. Vu Ba Dung, Dependence of Effective Diffusivities on Boron impurity Concentration in Simultaneous Diffusion Process in Silicon, 40th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-40), Da Lat, Vietnam, 27-29/07/, , 2015

4. Vu Ba Dung, Dao Thi Trang, and Dinh Van Thien, The general solution of backward diffusion equation, 39th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-39), Buon Ma Thuot, Vietnam, 28-31/07/, , 2014

5. Vũ Bá Dũng, Nghiệm tổng quát của phương trình khuếch tán - đối lưu trong không khí, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014, tr. 148-153., , 2014

6. Vu Ba Dung, On the diffusion mechanisms of the III and V group dopant in silicon material, On the diffusion mechanisms of the III and V group dopant in silicon material,, The Third Vietnamese-German Workshop on Physics and Engineering, Ho Chi Minh, Vietnam, April 3-8, , 2000