Hoàng Hồng Hà
CN.Hoàng Hồng Hà
Chuyên viên
Họ và tên Hoàng Hồng Hà
Đơn vị Văn phòng khoa Khoa học cơ bản
Chức vụ Chuyên viên
Năm sinh 1992
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 08689524289
Địa chỉ Email hoanghongha92@gmail.com