Hoàng Hồng Hà
CN.Hoàng Hồng Hà
Họ và tên Hoàng Hồng Hà
Đơn vị Văn phòng khoa
Năm sinh 1992
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 08689524289
Email hoanghongha92@gmail.com