Lê Thị Phương Thảo
GVC.TSLê Thị Phương Thảo
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Lê Thị Phương Thảo
Đơn vị Bộ môn Hóa
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 38383600
Email lethiphuongthao@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

 

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu cơ chế và động học các phản ứng điện cực tạo các vật liệu lớp mạ nanocomposit và dung dịch hạt nano kim loại bằng các phương pháp điện hóa và khảo sát ứng dụng, Mã số 104.03-2010.33, Thành viên tham gia Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chế tạo hạt hấp phụ từ hydroxyapatit tổng hợp và đánh giá khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước sinh hoạt của vật liệu, Mã số B2017-MDA-15ĐT, Thành viên tham gia Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu chế tạo chất màu TiO2 từ quặng ilmenite Việt Nam, Mã số T17-09, Chủ trì, Nghiệm thu 30/11/2017

2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang trên cơ sở Cu2O ứng dụng trong xử lý môi trường, Mã số T16-14, Thành viên tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu nanô chứa ion Eu3+ trên nền vanađat nhằm ứng dụng trong y sinh, Mã số T13-37, Thành viên tham gia Đang thực hiện

4. Nghiên cứu tạo lớp mạ niken kỵ nước từ dung dịch nikenclorua, Mã số T12-13, Chủ nhiệm đề tài Đang thực hiện

5. Đề xuất quy trình epoxy hóa dầu thực vật trên nền sét nanocomposite ứng dụng để sản xuất các polyme “xanh” thân thiện với môi trường, Mã số T11-38, Chủ trì Đang thực hiện

6. Nghiên cứu tạo lớp phủ tổ hợp kỵ nước dựa trên cơ sở các hợp chất của Đồng bằng kỹ thuật điện hoá, Mã số T07/10, Chủ trì Đang thực hiện

7. Nghiên cứu xác định sunfua (S2-) trong nước thải một số mỏ than Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), Mã số T07.2005, chủ trì Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Duyen Thi Le, Thao Phuong Thi Le, Hai Thi Do, Hanh Thi Vo, Nam Thi Pham, Thom Thi Nguyen, Hong Thi Cao, Phuong Thu Nguyen ,Thanh Mai Thi Dinh ,Hai Viet Le ,and Dai Lam Tran, Fabrication of Porous Hydroxyapatite Granules as an Effective Adsorbent for the Removal of Aqueous Pb(II) Ions, Journal of Chemistry, Volume 2019, Article ID 8620181,10 pages, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Le Thi Duyen, Le Thi Phuong Thao, Do Thi Hai, Pham Tien Dung, Pham Thi Nam, Nguyen Thi Thom, Cao Thi Hong, Cao Thuy Linh, Dinh Thi Mai Thanh, Removal of Cd2+ by hydroxyapatite adsorption granule from aqueous solution, Vietnam Journal of Chemistry, 56, 5, 542-547, 2018

2. Lê Thị Duyên*, Lê Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Hải, Võ Thị Hạnh, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Lê Thị Sáu, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+ dạng cột bằng hạt hydroxyapatit Research on column adsorption of Pb2+ by hydroxyapatite granules, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 7, 2 (2018), 72-80, 2018

3. Lê Thị Phương Thảo, Trần Văn Chinh, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nghiên cứu chế tạo TiO2 từ quặng ilmenite bằng phương pháp amoni sunphat, Tạp chí Hóa học, 55, 5E1,2, 119-123, 2017

4. Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Kim Thoa, Phạm Tiến Dũng, Trần Văn Chinh, Nghiên cứu khả năng xúc tác quang của vật liệu Cu2O điều chế bằng phương pháp khử sử dụng axit ascorbic, Tạp chí Hóa học, 54, 5E, 314-317, 2016

5. Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Duy Kết, Nguyễn Đức Hùng, Sự hình thành và tính chất của lớp mạ tổ hợp Ni-TiO2, Tạp chí Hóa học, 52, 6B, 153-156, 2014

6. Nguyễn Thị Hoài Phương, Lê Thị Phương Thảo, Triệu Đình Nghệ, Nghiên cứu tạo màng kỵ nước trên nền đồng kim loại bằng phương pháp anốt hóa, Tạp chí Hóa học, 52, 6B, 202-205, 2014

7. Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Duy Kết, Nghiên cứu khả năng tạo lớp mạ tổ hợp Ni-TiO2 kỵ nước bằng dòng xung, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51, 3A, 38-46, 2013

8. Nguyễn Đức Hùng, Lê Thị Phương Thảo,.., Đặc tính của lớp mạ Ni composite nano xêri đioxit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51, 3A, 219-229, 2013

9. Le Thi Phuong Thao, Nguyen Duc Hung, Nguyen Duy Ket, Effect of parameters on the electrodeposition of Ni-TiO2 nanocomposite coatings, VN Journal of Chemistry, 51, 5, 567-570, 2013

10. Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thanh Thùy, Lê Thị Phương Thảo, Vật liệu kỵ nước – khả năng chế tạo bằng công nghệ điện hóa, Tạp chí Hóa học, 50(1), 5-8, 2012

11. Nguyễn Duy Kết, Lê Thị Phương Thảo, Ảnh hưởng của etylendiamin tetrahydroclorid đến tính kỵ nước của lớp mạ niken từ dung dịch mạ clorua, Tạp chí Hóa học, 48, 5A, 127-132, 2011

12. Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thanh Thùy, Lê Thị Phương Thảo, Cấu trúc nano và tính chất kỵ nước của bề mặt lớp mạ đồng điện hóa, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự, 4, 12, 79-86, 2011

13. Nguyễn Thị Hoài Phương, Lê Thị Phương Thảo, Triệu Đình Nghệ, Nghiên cứu quá trình anot hóa tạo màng kỵ nước trên nền Đồng, Tạp chí Hóa học, 48, 5A, 175-179, 2010

14. La Duc Duong, Nguyen Thi Hoai Phuong, Le Thi Phuong Thao, Ngo Minh Tien, Fabrication of stable superhydrophobic surface at high temperature and over awide pH range from a copper substrate, Journal of Chemistry, 48, 4A, 396-400, 2010

15. Nguyễn Duy Kết, Lê Thị Phương Thảo, Công nghệ mạ Crom cứng tốc độ cao, tiết kiệm điện năng, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự, 6, 1, 64-68, 2009

16. Nguyễn Thị Hoài Phương, Lã Đức Dương, Lê Thị Phương Thảo, Nghiên cứu sự hình thành cấu trúc nano một chiều Cu(OH)2 bằng phương pháp anôt hoá, Tạp chí Hóa học, 47, 5A, 37-42, 2009

17. Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Thị Vinh, Lê Thị Phương Thảo, Nghiên cứu trắc quang sự tạo phức đaligan trong hệ 4-2 Pyridilazo – Rezocxin (PAR) – Pr(III), Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 1-3, 2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Duc Hung, Tran Thi Van Nga, Le Thi Phuong Thao, Mai Van Phuoc, PLATING TECHNOLOGY OF NANO, MICRO COMPOSITE Ni/CeO2,CuO; Ni-TiO2 AND Ni-CBN FOR MANUFACTORING OF FUNCTIONAL COATINGS, Vietnam – UK Workshop on “Green Electrochemical and Materials Processing for Environment and Energy Challenges“, , 2018

2. Le Thi Duyen, Le Thi Phuong Thao,…., Fabrication and characterization of adsorption granule hydroxyapatite for treatment Pb2+ ion, 6th Asian Symposium on Advanced Materials, 699-706, 2017

3. Nguyen Thi Hoai Phuong, Le Thi Phuong Thao, Tran Van Chinh, Study on phase formation of TiO2 from ilmenite mineral and sulfur impurity control by sol-gel process, 6th Asian Symposium on Advanced Materials, 454-458, 2017

4. Le Thi Phuong Thao, Nguyen Duy Ket, Nguyen Duc Hung, Study on the effect of nanoparticles TiO2 on the nickel electrodeposition process, 6th Asian Symposium on Advanced Materials, 752-756, 2017

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Duy Kết, Nguyễn Đức Hùng, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới tính kỵ nước của lớp mạ tổ hợp Ni-TiO2, Hội thảo Gắn kết nghiên cứu Khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường, 136-141, 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thị Kim Thoa, Lê Thị Phương Thảo, Vũ Thị Minh Hồng, Vật liệu nano đồng(I) oxit: điều chế và khả năng xúc tác xử lý chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước, , , 2016

2. Vũ Kim Thư, Lê Thị Phương Thảo, Tổng hợp và nghiên cứu sự tạo thành phức chất trong hệ ion đất hiếm (III) – anion antranilat – đipyriđin (Ln3+-OAB--đipy), Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 18, 41-46, 2008

3. Lê Thị Phương Thảo, Vũ Kim Thư, Nghiên cứu xác định sunfua (S2-) trong nước thải công nghiệp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 17, 128-131, 2006

4. Vũ Kim Thư, Lê Thị Phương Thảo, Tổng hợp và nghiên cứu sự tạo thành phức chất trong hệ ion lantanit (III) – anion antranilat, Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 16, 75-79, 2004

5. Phạm Vĩnh Thái, Lê Thị Phương Thảo, Nghiên cứu phức chất của nguyên tố đất hiếm lantan, erbi với axit hữu cơ tactric, Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội lần thứ 15, 40-43, 2002