Trần Đình Sơn
GVC.TSTrần Đình Sơn
Họ và tên Trần Đình Sơn
Đơn vị Bộ môn Cơ lý thuyết
Năm sinh 1958
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Số điện thoại nhà riêng 02433.631.870
Số điện thoại di động 0974500322
Email sontd58@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội.

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyen Van Khang, Tran Dinh Son, Bui Thi Thuy, Numerical calculating linear vibarations of third order systems involving fractional operators, Vietnam Journal of Mechanics, 34, 2, 91-99, 2012

2. Hoàng Văn Đa, Trần Đình Sơn, : Dao động tự chấn của bản mỏng chữ nhật trên nền và công đàn hồi hai hệ số nền, Tạp chí Khoa học nghệ, 49, 3, 121-132, 2011

3. Nguyen Van Khang, Tran Dinh Son, Influence of nonlinear parametric exciation on resonant characteristic of oscillating system, Journal of Mechanics, 2, 27-36, 1998

4. Nguyen Van Khang, Tran Dinh Son, Simple resonance in nonlinear torsinal vibration system of three variable generalized masses, Journal of Mechanics, 2, 21-27, 1997

5. Nguyễn Văn Khang, Trần Đình Sơn, Vũ Văn Khiêm, Mô phỏng dao động xoắn của trục khuỷu động cơ diezen, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2, 37-43, 1997

6. Hoàng Văn Đa, Nguyễn Thạc Sỹ, Trần Đình Sơn, Nguyễn Đình Cảnh, Về bài toán dao động của cần khoan, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 35, 4, 35-41, 1997

7. Hoàng Văn Đa, Trần Đình Sơn, Dao động ngẫu nhiên của dầm đàn hồi, Tạp chí Cơ học, 19, 1997

8. Nguyễn Văn Khang, Trần Đình Sơn, Về cộng hưởng phi tuyến của một hệ dao động xoắn có khối lượng thu gọn biến đổi, Tạp chí Cơ học, 4, 10-18, 1992

9. Nguyễn Văn Khang, Trần Đình Sơn, Về một số mô hình dao động xoắn phi tuyến có các khối lượng thu gọn biến đổi, Tạp chí Cơ học, 2, 17-22, 1992