Nguyễn Thị Bích Phượng
GVC.TSNguyễn Thị Bích Phượng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Phượng
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437520358
Số điện thoại di động 0988768811
Email nguyenthibichphuong@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ