Lê Minh Thống
GV. TSLê Minh Thống
Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Lê Minh Thống
Đơn vị Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 043 5580550
Số điện thoại di động 0983672005
Email leminhthong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Lê Minh Thống, Bộ môn QTDN Địa chất - Dầu khí, Khoa Kinh tế QTKD, Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. LE Minh Thong, DO Huu Tung, BUI Thi Thu Thuy, TRAN Van Hiep, The competition possibility between renewable energy and fossil energy in Vietnam in the future, Journal of world energy law and business, 2021

2. LE Minh Thong, DO Huu Tung, Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Thi Kim Ngan, What prospects for shale gas in Asia? Case of shale gas in China, Journal of world energy law and business, 2021

3. LE Minh Thong, Unconventional gas development in Vietnam: opportunities and challenges, Journal of World Energy Law and Business, 1, 10, 2017

Bài báo tạp chí Scopus

1. LE MInh Thong, An assessment of the potential for the development of the shale gas industry in countries outside of North America, Heliyon, 2018

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Can natural gas play an important role in the energy transition in asia in the future?, Eurasian Journal of Business and Management, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Minh Thống, Sự giống và khác nhau trong các điều khoản phân chia sản phẩm dầu khí trong hợp đồng PSC của một số quốc gia, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 42, 2013

2. Lê Minh Thống, Nên phân chia sản phẩm hay phân chia giá trị trong hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam., Tạp chí KHKT Mỏ Địa chất, 2012

3. Một số giải pháp cho thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 0

4. Tổng quan về các mô hình dự báo năng lượng – khả năng áp dụng mô hình dự báo POLES cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 0

5. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp., Tạp chí kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 0

6. Cung – cầu khí tự nhiên và vai trò của khí phi truyền thống trong quá trình chuyển đổi năng lượng, Tạp chí dầu khí, 0

7. Sự phát triển của thị trường khí tự nhiên trên thế giới - Cơ hội cho các quốc gia châu Á, Tạp chí công thương, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. LE Minh Thong, The role of natural gas in the energy transition in Asia, EMMA 4, , 2018

2. LE Minh Thong, Catherine Locatelli, Patrick Criqui, Unconventional gas development in Vietnam: Opportunities and Challenge, EMMA3, , 2016

3. Le Minh Thong, Locatelli Catherine, Patrick Criqui, The shale gas revolution in the USA: results, challenges and lessons for the rest of the world, EMMA 2015, , 2015

4. Lê Minh Thống, Trần Xuân Tài, The status of oil and gas engineering service operation in vietnam today, opportunities and challenges, EMMA 2013, , 2013

5. , THE POTENTIAL TO DEVELOP RENEWABLE ENERGY IN VIETNAM IN THE FUTURE, EMMA5, , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Lê Minh Thống, Một số đề xuất hoàn thiện các điều khoản tài chính trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC) tại Việt Nam, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội lần thứ 20, , 2012

2. Lê Minh Thống, Sự giống và khác nhau trong chính sách phân chia sản phẩm dầu khí trong hợp đồng PSC của một số quốc gia, Hôi Nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, , 2010

3. Lê Minh Thống, Tìm hiểu các dạng hợp đồng dầu khí chủ yếu trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí và một số kiến nghị với Việt Nam, Hôi Nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 18, , 2008