Nguyễn Thị Hoài Nga
PGS.TS.Nguyễn Thị Hoài Nga
Trưởng phòng, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, Phó Giám đốc
Họ và tên Nguyễn Thị Hoài Nga
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở, Hội đồng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ, Phòng Hợp tác Quốc tế, TT Đào tạo, Tư vấn quản lý và Chuyển giao công nghệ
Chức vụ Trưởng phòng, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, Phó Giám đốc
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan +84 234 755 0809
Số điện thoại di động +84 90 414 3711
Email nguyenthihoainga@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Vy Thùy Linh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021, Tên đề tài: Quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Lạng Sơn

2. Nguyễn Anh Đức , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021, Tên đề tài: Tăng cường quản lý rủi ro tại Công ty than Uông Bí - TKV

3. Vũ Bảo Linh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang - WMI Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc

4. Nguyễn Tuấn Linh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Tăng cường quản trị nhân lực tại Liên đoàn Qui hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

5. Lê Hữu Tiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

6. Đào Văn Huỳnh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH một thành viên khai thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắ

7. Nguyễn Mạnh Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH một thành viên khai thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc

8. Lê Thị Thu Trang , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Tăng cường công tác quản lý các khoản thu thuế từ tài nguyên đất trên địa bàn huyện Ba Chẽ - Tỉnh Quảng Ninh

9. Phạm Vũ Linh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động và sức khỏe nơi làm việc tại công ty TNHH MTV 86

10. Vũ Văn Miền , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Hoàn thiện công tâc quản lý và sử dụng vật tư của Công ty than Quang Hanh - TKV giai đoạn 2016 - 2018

11. Đỗ Hoàng Tâm , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin

12. Pem Philavanh , Đạihọc Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty COECCO khai thác thạch cao, huyện Thà Khẹc, Tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào

13. Paristha Khanthavong , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng cường quản trị nhân lực tại công ty liên doanh khai thác chế biến khoáng sản Sakai - CHDCND Lào

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Đánh giá an toàn, vệ sinh lao động trong các mỏ khai thác đá nhỏ tại Nghệ An, Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu chế độ quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc Tổng Công ty than Việt Nam, Mã số B2005-36-86, Tham gia Đang thực hiện

Cấp Tỉnh

1. Đánh giá điều kiện kỹ thuật và kinh tế công nghệ chuyển hóa than Anthracite của Tổng công ty Đông Bắc thành dầu diesel F-T, Tham gia Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Xây dựng chương trình hành động nâng cao an toàn sản xuất của Công ty than Dương Huy - TKV giai đoạn 2021 - 2023, Chủ trì Đang thực hiện

2. Xây dựng giải pháp tăng cường văn hóa an toàn lao động tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, Chủ nhiệm Đang thực hiện

3. Nghiên cứu đánh giá kinh tế tài nguyên và giá trị kinh tế một số mỏ đa kim khu vực Đông Bắc Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, Mã số TNMT.2016.03.03, Tham gia Đang thực hiện

4. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs cho 14 phòng ban và trạm y tế Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin, Tham gia Đang thực hiện

5. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs tại Phòng Tổ chức Lao động, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin, Tham gia Đang thực hiện

6. Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm các nước trên thế giới trong việc định giá tài nguyên khoáng sản, Tham gia Đang thực hiện

7. Phân tích rủi ro trong hoạt động đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản rắn, Mã số T22/2005, Chủ nhiệm Đang thực hiện

8. Nghiên cứu đổi mới phương pháp tiếp cận môn học Ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số T20-2003, Chủ nhiệm Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nga Nguyen, A review of social license to operate in Southeast Asian mining, The Extractive Industries and Society, 2020

2. Hong Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Bui Thu Thuy, Nga Nguyen, Diep-Anh Vu, Vinyas Mahesh, Hossein Moayedi, Developing a novel artificial intelligence model to estimate the capital cost of mining projects using deep neural network-based ant colony optimization algorithm, Resources Policy, 66, January 2020, 2020

Bài báo tạp chí Scopus

1. H. Pham, N. Nguyen, L. Nguyen, C. Nguyen, B. Nguyen, Improvement of state institution on mineral resources management and exploration in Vietnam, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2, 579-586, 2021

2. N. Nguyen, U. Meesmann, N. Truong, H. Vu, Vision Zero – Tools for safety, health, and well-being management and the application in the Vietnamese coal mining industry, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2, 365-372, 2021

3. Jürgen Kretschmann, Nga Nguyen, Research Areas in Post-Mining - Experiences from German Hard Coal Mining, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2, 255-262, 2020

4. Qui-Thao Le, Hoang Nguyen, Nga Nguyen, Dinh-Hieu Vu, Hoa Thu-Thi Le, Anh Thuc-Thi Nguyen, Xuan-Nam Bui, Research on suitable mining technology for placer titanium mines in Vietnam, Inzynieria Mineralna Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2, 75-86, 2020

5. Jürgen Kretchmann, Marcus Plien, Thi Hoai Nga Nguyen, Marat Rudakov, Effective capacity building by empowerment teaching in the field of occupational safety and health management in mining, Journal of Mining Institute, 242, 248-256, 2020

6. C. Dinh, T. Nguyen, T. Tran, H. Duong, N. Nguyen, Applying artificial pillar to replace the coal pillar protecting roadway to increase production efficiency and sustainable development in the Vietnamese coal indust, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2, 0

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nga Nguyen, Nguyet Pham, Knowledge exchange between Poland and Vietnam in mining and geology – the status quo and future development, E3S Web Conf., 35, 2018

2. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Social sustainable development in Vietnamese mining industry – challenges in occupational safety and health, Mining reporter online, 10/2011, 24-30, 2011

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Hồng Phong, Văn hóa an toàn trong các doanh nghiệp khai thác than: Một số nhân tố ảnh hưởng và mô hình văn hóa an toàn phù hợp với ngành khai thác than Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61, 5, 135-144, 2020

2. Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Quản lý rủi ro và minh bạch trong các doanh nghiệp - kinh nghiệm từ tập đoàn khai thác than RAG - CHLB Đức, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5/2013, 61-63, 2013

3. Nguyễn Thị Hoài Nga, Thiết kế mô đun áp dụng trong huấn luyện an toàn lao động trong mỏ hầm lò ở Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 6-2012, 37-39, 2012

4. Nguyễn Thị Hoài Nga, Bảo tàng mỏ - vai trò và sự cần thiết đối với ngành mỏ Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5/2012, 49-51, 2012

5. Một số kinh nghiệm quản trị hình ảnh của ngành công nghiệp mỏ với truyền thông tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học công nghệ mỏ, 4/2018, 0

6. Nguyễn Thị Hoài Nga, Quản trị rủi ro và minh bạch trong các tổ chức - bài học kinh nghiệm từ tập đoàn than RAG, CHLB Đức, Tạp chí công nghiệp mỏ, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Quang Minh Đồng tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hoài Nga, Trần Thanh Hải, H. Alkadi, Z. Aziz, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Văn Tỷ, Phạm Hữu Hà Giang, Improving the University-Industry Linkage: a Lesson from Universities in UK for Vietnamese Higher Education Institutions, RIHED SEA-HiEd Inter-Regional RESEARCH SYMPOSIUM, , 2019

2. N. Nguyen, Vision Zero in Southeast Asian mining countries (How to invest in employees and motivate their participation in occupational health and safety management?), 1st International Conference on Occupational Safety and Health of Africa (OHSAfrica), South Africa, , 2019

3. N. Nguyen, Social license to operate in Southeast Asian mining, International Conference on Sustainable Development in the Mineral Industry, Australia, , 2019

4. N. Nguyen, J. Kretschmann, M. Plien, Effective capacity building by empowerment teaching, 4th International Scientific Conference on Economic Management in Mineral Activities, EMMA 4, Vietnam, , 2018

5. Nga Nguyen, Gam Nguyen, Appropriate technologies for titanium extraction and processing for sustainable development of titanium-zirconium placers in the red sand floor area of Binh Thuan, Vietnam, International Conference on Overcoming challenges in the mining industry through sustainable mining practices, South Africa, , 2018

6. J. Kretschmann, D. Laurence, N. Nguyen, Support from Society of Mining Professors for enhancement of knowledge transfer in Southeast Asia, Society of Mining Professors Annual Conference, , 2017

7. Jürgen Kretschmann, Nga Nguyen, Pinyo Meechumna, Challenges of an effective international knowledge transfer from the perspective of Southeast Asian mining schools, International Conference on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Development, 1-5, 2016

8. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Successful transfer of culture of prevention in the coal mining from Germany to Vietnam, Economic management in mineral activities, Hanoi, Vietnam, 13-17, 2015

9. J. Kretschmann H. Stolpe K. Brömme N. Nguyen, Successful knowledge transfer in mining from Germany to Vietnam, Mineral Resources and Mine Development, Aachen, Germany, 189-204, 2015

10. N. Nguyen, The roadmap to the improvement of risk management for the sustainability of the Vietnamese coal mining industry, High performance mining, Aachen, Germany, 437-443, 2014

11. J. Kretschmann, N. Nguyen, Capacity building in emerging mining countries: Challenges in know - how transference, 24th Annual General Meeting of Society of Mining Professors, 26-31, 2013

12. J. Kretschmann N. Nguyen, Transfer for good: requisites of Southeast Asian coal mining industries in applying a risk management system from Germany, International Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry, 263-268, 2013

13. J. Kretschmann N. Nguyen, Transference of German risk management system in Vietnamese coal mining industry: requisites of a successful implementation, Mineral Resources and Mine Development, Aachen, CHLB Đức, 119-134, 2013

14. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Successful implementation of the German risk management system in occupational safety and health to Southeast Asia - Cultural conditions and challenges, Advances in Mining and Tunneling, Hanoi, Vietnam, 202-206, 2012

15. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Investment in occupational safety and health brings competitive advantages, Advances in Mining and Tunneling, Hanoi, Vietnam, 190-195, 2012

16. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Communication in risk management in coal mining companies, Advances in Mining and Tunneling, Hanoi, 2012, 181-186, 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Thị Hoài Nga, Phạm Kiên Trung, Vũ Thụy Anh, Một số vấn đề về đóng cửa mỏ tại Việt Nam, Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, 33-38, 2020

2. Đào Văn Chi, Nguyễn Thị Hoài Nga, Bàn về ảnh hưởng của các sự cố rủi ro, bất trắc, khủng hoảng và đề xuất xây dựng văn hóa an toàn cho các doanh nghiệp khai thác than, Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, 1-5, 2020

3. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo nguồn nhân lực ngành mỏ đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Khoa học và công nghệ mỏ - Những thành tựu và phương hướng phát triển, 81-91, 2020

4. Nguyễn Cảnh Nam, Nguyễn Thị Hoài Nga, Quyết liệt đẩy mạnh phát triển đồng bộ công nghiệp bô xít - alumin - nhôm - Khâu đột phá quan trọng thúc đẩy Tây Nguyên cất cánh, Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, 200-206, 2017

5. Nguyễn Cảnh Nam Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Thị Hoài Nga, Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành than để hội nhập và phát triển, Hội nghị quốc gia - Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, 7-13, 2016

6. Nguyễn Thị Hoài Nga, Sử dụng bản đồ rủi ro trong quản lý rủi ro tại nơi làm việc ở các mỏ than hầm lò Việt Nam, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc,, 53-58, 2011

7. Nguyễn Thị Hoài Nga, Áp dụng hệ thống quản lý rủi ro của các doanh nghiệp khai thác than của Đức vào các doanh nghiệp khai thác than hầm lò Việt Nam, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hà Nội, 2012, 23-29, 0

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thị Hoài Nga, Sáng kiến minh bạch hóa trong hoạt động khai thác khoáng sản và sự chuẩn bị của Việt Nam, Hội nghị khoa học lần thứ 21, 77-83, 2014

2. Nguyễn Thị Hoài Nga, Vai trò của dự án môi trường đối với ngành công nghiệp khai thác than Việt Nam, Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất, 249-250, 2006

3. Nguyễn Thị Hoài Nga, Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán, Hội nghị khoa học lần thứ 15, Đại học Mỏ - Địa chất, 246-249, 2002