Nguyễn Ngọc Khánh
PGS.TS.Nguyễn Ngọc Khánh
Đảng ủy viên Trường, Trưởng phòng, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Giám đốc, Thành viên thường trực HĐT
Họ và tên Nguyễn Ngọc Khánh
Đơn vị Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Hội đồng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ, Phòng Tổ chức - Cán bộ, TT Đào tạo, Tư vấn quản lý và Chuyển giao công nghệ
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Trưởng phòng, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Giám đốc, Thành viên thường trực HĐT
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0243.7550.809
Số điện thoại di động 0912826731
Email nguyenngockhanh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Mỏ, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 - Phố Viên - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đối với thuốc nổ TNT dùng trong công nghiệp, Mã số 15.16/HĐ-KHCN/NSCL ngày 20/01/2016, Tham gia, Nghiệm thu 2017

2. Nghiên cứu chế độ quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc Tổng công ty than Việt Nam, Mã số B2005-36-86, Tham gia, Nghiệm thu 2/11/2006

Cấp cơ sở

1. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động áp dụng đối với người đại diện quản lý phần vốn góp theo ủy quyền trong các công ty con của Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin., Mã số T12-49, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 04/12/2012

2. Nghiên cứu thực trạng cơ chế trả lương trong doanh nghiệp khai thác than Việt Nam., Mã số N2010-21, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 2/12/2010

3. Đổi mới cơ chế trả lương trong doanh nghiệp công nghiệp., Mã số N2009-26, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 17/11/2009

4. Nghiên cứu phương pháp trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp công nghiệp, áp dụng cho Tổng công ty Khoáng sản - TKV., Mã số T35-2008, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 26/11/2008

5. Nghiên cứu năng suất lao động và mối quan hệ giữa tiền lương - năng suất lao động trong các DNCN Mỏ., Mã số T20-2005, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 25/12/2005

6. Ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng., Mã số T21-2003, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 25/12/2003

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Ngọc Khánh, Tăng cường quản lý mức kinh tế kỹ thuật trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 449, 69 ÷ 71, 2015

2. Nguyễn Ngọc Khánh, Khái niệm và nguyên tắc của cơ chế tiền lương trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 19, 70 ÷ 73, 2007

3. Nguyễn Ngọc Khánh, Đặc điểm quản trị nhân lực theo lý thuyết hệ thống, Tạp chí lao động và xã hội, 347, 12 ÷ 14, 2008

4. Nguyễn Ngọc Khánh, Nghiên cứu phương pháp trả lương cho người lao động trong các DNCN ngành khai khoáng ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 368, 1, 48 ÷ 57, 2009

5. Nguyễn Ngọc Khánh, Quản trị chất lượng mức lao động bằng biểu đồ kiểm soát, Thông tin Khoa học CN Mỏ, 4, 28 ÷ 30, 2009

6. Nguyễn Ngọc Khánh, Định mức lao động trong ngành than Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam, 22, 29 ÷ 30, 2009

7. Nguyễn Ngọc Khánh, Cơ sở pháp lý và khoa học của việc trả lương trong doanh nghiệp ngành than, Tạp chí Công nghiệp (Kinh tế và Quản lý), 1, 12, 40 ÷ 41, 2009

8. Nguyễn Ngọc Khánh, Tiêu chí giám sát mục tiêu cơ chế trả lương trong doanh nghiệp công nghiệp, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 29, 15 ÷ 19, 2010

9. Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Hường, Khả năng và giải pháp phát triển dịch vụ logistic đối với Tập đoàn TKV, Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam, 6, 33 ÷ 35, 2010, 0

10. Nguyễn Ngọc Khánh, Nghiên cứu xây dựng chính sách cổ tức trong các công ty cổ phần khai thác than Việt Nam, Thông tin Khoa học CN Mỏ, 7, 14 ÷ 19, 2010

11. Nguyễn Ngọc Khánh, Giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác khoán chi phí phân xưởng tại các doanh nghiệp khai thác than, Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam, 13, 24 ÷ 27, 2010

12. Nguyễn Ngọc Khánh, Phương pháp giám sát mức độ hoàn thành mục tiêu cơ chế trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp khai thác than, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 33, 75 ÷ 80, 2011

13. Nguyễn Ngọc Khánh và nnk, Giải pháp kiểm soát chất lượng hệ thống đường ống dẫn khí từ lô PM3-CAA vào các công trình thuộc cụm dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Tạp chí Dầu Khí, 8, 59 ÷ 65, 2010

14. Nguyễn Ngọc Khánh, Phương pháp đánh giá người đại diện phần vốn góp tại Vinacomin, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 534, 22, 58 ÷ 60, 2012

15. Nguyễn Ngọc Khánh, Đỗ Quang Tài, Thỏa ước lao động tập thể ở Vinacomin - Thực trạng và Giải pháp, Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam, 23+24, 66 ÷ 67, 2011

16. Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Đức Thắng, Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền trong các công ty con của Vimico - Vinacomin, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 40, 58 ÷ 62, 2012

17. Nguyễn Ngọc Khánh và nnk, Phương pháp hạch toán chi phí vật tư có thời gian tiêu hao dài ngày tại các doanh nghiệp khai thác than - Vinacomin, Tạp chí Công thương, 16, 52 ÷ 53, 2013

18. Nguyễn Ngọc Khánh, Kiểm soát lợi ích nhóm trong tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 23, 24 ÷ 26, 2013

19. Nguyễn Ngọc Khánh, Đào Minh Trang, Vận dụng phương pháp Kirkpatrick đánh giá chất lượng công tác đào tạo trong doanh nghiệp, Tạp chí Lao động và Xã hội, 484, 29 ÷ 31, 2014

20. Nguyễn Ngọc Khánh, Thấy gì qua việc xếp hạng tín dụng các công ty cổ phần khai thác than - Vinacomin bằng mô hình Edwart I.Altman, Tạp chí Công thương, 3, 34 ÷ 36, 2014

21. Nguyễn Ngọc Khánh, Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động của người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp thành viên của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 439, 12, 38 ÷ 47, 2014

22. Nguyễn Ngọc Khánh, Lê Văn Chiến, Phạm Kiên Trung, Tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động khai thác than tại các công ty thuộc TKV, Tạp chí Công thương, 5, 5 ÷ 9, 2015

23. Nguyễn Ngọc Khánh, Vận dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nhà nước của OECD tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 17, 30 ÷ 32, 2015

24. Nguyễn Ngọc Khánh, Vì sao doanh nghiệp không thể "lớn"?, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 462, 50 ÷ 51, 2016

25. Nguyễn Ngọc Khánh, Doanh nghiệp dệt may cần phải làm gì trước "sóng lớn" TPP?, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 3, 29 ÷ 31, 2016

26. Nguyễn Ngọc Khánh, Cổ phiếu ngành khoáng sản và thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, Tài chính, 642, 1, 68 ÷ 72, 2016

27. Nguyễn Ngọc Khánh, Hoàn thiện phương pháp phân phối lợi nhuận sau thuế trong các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 462, 11, 19 ÷ 25, 2016

28. Nguyễn Ngọc Khánh, Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, Tạp chí Tài chính, 651, 2, 84 ÷ 86, 2017

29. Nguyễn Ngọc Khánh, Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Tài chính, 660, 1, 50 ÷ 52, 2017

30. Nguyễn Ngọc Khánh, Nghiên cứu phương pháp phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức các trường đại học, Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 167, 6, 65 ÷ 67, 71, 2017

31. Nguyễn Ngọc Khánh, Làm gì đề kinh tế tư nhân phát triển?, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 469, 6, 56 ÷ 61, 2017

32. Nguyễn Ngọc Khánh, Đặng Huy Thái, Lê Đình Chiều, Phạm Kiên Trung, Lê Văn Chiến, Nâng cao chất lượng công tác khoán chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 502, tháng 9/2017 (p71-73), 0

33. Nguyễn Ngọc Khánh, Tháo gỡ những "nút thắt" trong môi trường kinh doanh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 07, tháng 03/2018 (683) (p8-10), 0

34. Nguyễn Ngọc Khánh, Xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức Trường Đại học, Cao đẳng công lập tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 3 (478), tháng 3/2018 (p31-40), 0

35. Nguyễn Ngọc Khánh, Chất lượng quản trị theo mục tiêu tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Kỳ I, tháng 10/2018 (690) (p105-110), 0

36. Nguyễn Ngọc Khánh, Một số vấn đề về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu khoáng sản, Tạp chí Tài chính, Kỳ 2, tháng 09/2018 (689) (p35-37), 0

37. Nguyễn Ngọc Khánh, Ngô Thế Bính, Phương pháp đánh giá hiệu quả quản trị khoán chi phí đối với doanh nghiệp khai khoáng, Tạp chí Tài chính, Kỳ 2, tháng 09/2018 (689) (p52-56), 0

38. Nguyễn Duy Lạc, Nguyễn Ngọc Khánh, Đặng Huy Thái, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Kiên Trung, Trần Văn Hợp, Nghiên cứu lựa chọn chế độ công tác phù hợp cho doanh nghiệp khai thác than hầm lò tại TKV, Thông tin KHCN Mỏ, số 06/2018 (p45-49), 0

39. Nguyễn Nhật Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh, Hoàn thiện công tác quản lý các dự án xây dựng tại Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng, Tạp chí Công thương, Số 1 (tháng 01/2019), p229 - 236, 0

40. Nguyễn Nhật Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh, Nâng cao chất lượng quản lý tiến độ thực hiện các dự án tại Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 07, tháng 03/2019 (689) (p34-36), 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Ngo The Binh, Nguyen Ngoc Khanh, A review at internal economic accounting regime of Vietnam mining companies, International Conferences On Earth Sciences And Sustainable Geo-Resources Development; Session: Economic Management in Mineral Activities, 123-126, 2016

2. Nguyen Ngoc Khanh, Solutions to develop human resource for the implementation of the master plan on development of Vietnamese coal industry to 2020, vision to 2030, International Conferences On Earth Sciences And Sustainable Geo-Resources Development; Session: Economic Management in Mineral Activities, 26-30, 2016

3. Nguyen Ngoc Khanh, Solution To Group Benefit Control In Restructure Of Vietnam National Coal – Mineral Industries Group (Vinacomin), The 1st International Conference On Economic Management In Minerals Activities, 30-36, 2013

4. Nguyễn Ngọc Khánh, Wage estimates for some positions and mining jobs in the Vietnamese coal mining companies, Advances in Mining and Tunneling, 490 ÷ 494, 2014

5. Nguyễn Ngọc Khánh, RESEARCH ON THE APPLICATION OF BALANCED SCORECARD FOR ASSESSMENT OF BUSINESS EFFICIENCY OF MINING ENTERPRISES IN VIETNAM, The 2nd International Conference On Economic Management In Minerals Activities, 327 ÷ 336, 2015

6. Nguyen Ngoc Khanh, Solutions to develop human resource for the implementation of the master plan on development of Vietnamese coal industry to 2020, vision to 2030, International Conferences On Earth Sciences And Sustainable Geo-Resources Development; Session: Economic Management in Mineral Activities (EMMA), 26-30, 2016

7. Ngo The Binh, Nguyen Ngoc Khanh, A review at internal economic accounting regime of Vietnam mining companies, International Conferences On Earth Sciences And Sustainable Geo-Resources Development; Session: Economic Management in Mineral Activities (EMMA), 123-126, 2016

8. Nguyen Ngoc Khanh, Application of beneish m-score model in detecting financial statement frauds in some coal mining joint stock enterprises - vietnam national coal and mineral industries holding corporation limited, International Conferences - Economic management in miniral activities -EMMA 4, 291-298, 2018

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyen Ngoc Khanh, Phương pháp xác định mức độ tuân thủ khung quản trị DNNN phù hợp với chuẩn mực quốc tế và đề xuất áp dụng tại TKV, Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XXVI "Công nghiệp mỏ thế kỷ 21 - Những vấn đề KHCN và môi trường",, 87-93, 2018

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyễn Ngọc Khánh, Ngô Thế Bính, Vận dụng nguyên tắc "3T-2H" nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Khoa học Trái đất - Mỏ và Môi trường, Hội thảo khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững (EME 2018)" "Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và Khoa học - Công nghệ phục vụ phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0", 55-59, 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Ngọc Khánh, Tính mức hao phí lao động tổng hợp cho 1000 tấn than bằng phần mềm Visual Basic microsoft excel, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15, 327-331, 2002

2. Nguyễn Ngọc Khánh, Khấu hao trong nền kinh tế có lạm phát, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 60-63, 2004

3. Nguyễn Ngọc Khánh, Đoàn Văn Sơn, Hạn chế của chính sách tiền lương trong ngành than Việt Nam, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 242-244, 2006

4. Nguyễn Ngọc Khánh, Bàn về tiêu chuẩn giám đốc điều hành khai thác mỏ hầm lò, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 15-18, 2008

5. Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Bưởi, Nguyễn Ngọc Khánh, Đồng Thị Bích, Hoàn thiện yếu tố khoán quản tiền lương tại Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 59-67, 2012