Đồng Thị Bích
GV. TS.Đồng Thị Bích
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đồng Thị Bích
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.37550809
Số điện thoại nhà riêng 024.37629902
Số điện thoại di động 0946540373
Email dongthibich@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Đồng Thị Bích, Phòng 1112, Nhà N4A Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyễn Cảnh Nam Đồng Thị Bích, Thuế phí khoáng sản hiện đang quá cao, Than Khoáng sản, số 13+14, tr. 66-67, 2016

2. 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đồng Thị Bích Nguyễn Cảnh Nam, Năng lượng, môi trường: Triển vọng và thách thức đến năm 2050, Tạp chí Năng lượng Online, 2018

2. Đồng Thị Bích Nguyễn Cảnh Nam, Bàn về những bất cập trong quản trị tài nguyên khoáng sản, Tạp chí Than Khoáng sản, số số 13+14 (tháng 7.2016), tr 68-71., số 13+14, 68-71, 2016

3. Nguyễn Cảnh Nam Đồng Thị Bích, Bàn về thuế tài nguyên và chính sách thuế, phí đối với khai thác khoáng sản, Than Khoáng sản, 17+18, 54-56, 2015

4. Đồng Thị Bích Nguyễn Cảnh Nam, Quy định quản trị tài nguyên than – một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện, Công Nghiệp Mỏ, 3, 82-85, 2014

5. Đồng Thị Bích Nguyễn Cảnh Nam Lê Đình Chiều, Cơ sở khoa học của các chính sách khuyến khích nâng cao hệ số thu hồi tài nguyên than”, Tạp chí Tài nguyên và môi trường, Tài nguyên và Môi trường, 14, 16-17, 2013

6. Đồng Thị Bích Nguyến Cảnh Nam, Tổn thất than trong quá trình khai thác - thực trạng - nguyên nhân - kiến nghị, Tạp chí Than khoáng sản, 13+14, 46-46, 2013

7. Đồng Thị Bích, Nhập khẩu than - Những vấn đề đặt ra cần giải quyết, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, ISSN 0868-7052, Số 2, tháng 4/2018 (p85-88), 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Đồng Thị Bích Phan thị Thùy Linh, THE ROLE OF COAL IN THE PRIMARY ENERGY BALANCE AND POWER GENERATION OF VIET NAM, EMMA 4, 169-174, 2018

2. Đồng Thị Bích, Completing royalties policy in the direction encourage or oblige to explore fully the coal resources, ESASGD 2016- Session: Economic Management in Mineral Activities (EMMA), 81-83, 2016

3. Đồng Thị Bích Phan Thị Thùy Linh, Economic solutions to reduce coal loss in Viet Nam - The status quo and resolution, International scientific conference on economic management in mineral activities, 337-341, 2015

4. Đồng Thị Bích Nguyễn Cảnh Nam Đặng Huy Thái Bùi Thị Thu Thủy, The systemization of impact factors on the coal losses, International conference - Advances in mining and tunneling, 478-480, 2014

5. Đồng Thị Bích Nguyễn Cảnh Nam, The loss of coal in excavation – situation, cause, economic value of loss, International scientific conference on economic management in mineral activities, 482-487, 2013

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Đồng Thị Bích Lưu Thị Thu Hà, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG VIỆC NHẬP KHẨU THAN TỪ INDONESIA, Hội nghị Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc năm 2018, 94-98, 2018

2. Đồng Thị Bích Lưu Thị Thu Hà, Đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển ngành than, Hội thảo KHKT Mỏ, , 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Đồng Thị Bích Phan Thị Thùy Linh, Công tác quản trị tổn thất than của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam, Hội nghị khoa học 21, Trường Đại học Mỏ địa chất, , 2014