Đồng Thị Bích
GV. ThS.Đồng Thị Bích
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đồng Thị Bích
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.37550809
Số điện thoại nhà riêng 024.37629902
Số điện thoại di động 0946540373
Địa chỉ Email dongthibich@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Đồng Thị Bích, Phòng 1112, Nhà N4A Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội