Trần Thị Khánh Vân
KS.Trần Thị Khánh Vân
Trợ giảng
Họ và tên Trần Thị Khánh Vân
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Trợ giảng
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437550809
Số điện thoại di động 0904287630
Địa chỉ Email tranthikhanhvan@humg.edu.vn