Trần Mạnh Tiến
GV. TSTrần Mạnh Tiến
Phụ trách bộ môn
Họ và tên Trần Mạnh Tiến
Đơn vị Bộ môn Sức bền vật liệu
Chức vụ Phụ trách bộ môn
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 973094737
Email tranmanhtien@humg.edu.vn
Hồ sơ nghiên cứu

Hồ sơ nghiên cứu trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=TbJT8HUAAAAJ&hl=vi

Hồ sơ nghiên cứu trên Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Manh-Tran-5?ev=hdr_xprf

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Manh Tien Tran, Xuan Hong Vu, Emmanuel Ferrier, Effect of parameters on the tensile behaviour of textile-reinforced concrete composite: A numerical approach, Construction and Building Materials (accepted, in press), 2023

2. Manh Tien TRAN, Xuan Hong VU, Emmanuel FERRIER, Experimental and numerical investigation of carbon textile/cementitious matrix interface behaviour from pull-out tests, Construction and Building Materials, 282, 1226-34, 2021

3. Manh Tien Tran, Xuan Hong Vu, Emmanuel Ferrier, Mesoscale numerical modeling and characterization of the effect of reinforcement textile on the elevated temperature and tensile behaviour of carbon textile-reinforced concrete composite, Fire safety Journal, 116, 103-186, 2020

4. Manh Tien TRAN, Xuan Hong VU, Emmanuel FERRIER, Mesoscale experimental investigation of thermomechanical behaviour of the carbon textile reinforced refractory concrete under simultaneous mechanical loading and elevated temperature, Construction and Building Materials, 217, 156–171, 2019

5. Manh Tien TRAN, Xuan Hong VU, Emmanuel FERRIER, Experimental and analytical analysis of the effect of fibre treatment on the thermomechanical behaviour of continuous carbon textile subjected to simultaneous elevated temperature and uniaxial tensile loadings, Construction and Building Materials, 183, 32–45, 2018

Bài báo tạp chí Scopus

1. Tran M.T., Vu X.H., Ferrier E., Numerical Modeling of Tensile Behaviour of Textile-Reinforced Concrete Composite Using a Cracking Model for Cementitious Matrix: Effect of Material Parameters, In CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, 203, 783-792, 2022

2. Manh Tien Tran, Xuan Hong Vu, Emmanuel Ferrier, Experimental study of the thermomechanical behavior of the carbon textile reinforced refractory concrete subjected to the constant load and temperature heating, Lecture Notes in Civil Engineering - CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, 54, 531-538, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Mạnh Tiến, Hoàng Đình Phúc, Vũ Xuân Hồng, Emmanuel Ferrier, Nghiên cứu mô phỏng ứng xử kéo nhổ của cốt lưới dệt trong bê tông hạt mịn, Transport and Communications Science Journal (TCSJ), 2023

2. Ngoc Tu Do, Manh Tien Tran, Duc Tho Pham, State-of-the-art review of physical and mechanical properties of natural fibre-reinforced cementitious matrix composite, Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải, 2023

3. Trần Mạnh Tiến, Phạm Đức Thọ, Cao Minh Quyền, Hoàng Đình Phúc, Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử cơ học của bê tông cốt sợi dệt thủy tinh, Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải, 11, 4, 18-26, 2023

4. Manh Tien Tran, Xuan Hong Vu, Emmanuel Ferrier, Physical, thermal, and mechanical properties of calcium aluminate cement-based refractory concrete at elevated temperature, Transport and Communications Science Journal (TCSJ), 73, 7, 688-702, 2022

5. Trần Mạnh Tiến, Vũ Xuân Hồng, Emmanuel Ferrier, Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử kéo nhổ lưới sợi dệt các bon từ tấm bê tông cốt sợi, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 15, 6V, 173-183, 2021

6. Tran Manh Tien, Vu Xuan Hong, Emmanuel Ferrier, Pham Duc Tho, Bui Thi Loan, EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND ANALYTICAL MODELING OF THE CRACK WIDTH EFFECT ON THE FIRE PERFORMANCE OF CARBON TEXTILE-REINFORCED CONCRETE COMPOSITE, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, 15, 3, 77-88, 2021

7. Manh Tien TRAN, Xuan Hong VU, Phuc Lam DAO, Duc Tho PHAM, A 3-D finite element modeling for the textile reinforced concrete (TRC) composite in tensile load using a non-linear behaviour for cementitious matrix, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, 15, 1, 67-78, 2021

8. Manh Tien TRAN, Ngoc Tu DO, Xuan Hong VU, A state-of-the art review of tensile behavior of the textile-reinforced concrete composite, Transport and Communications Science Journal, 72, 1, 135-150, 2021

9. Trần Mạnh Tiến , Vũ Xuân Hồng, Emmanuel Ferrier, Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng quá trình truyền nhiệt trong mẫu bê tông chế tạo từ xi măng canxi aluminat., Journal of Mining and Earth sciences, 2020

10. Manh Tien Tran, Ngoc Tu Do, Thi Thu Ha Dinh, Xuan Hong Vu, Emmanuel Ferrier, A 2-D numerical model of the mechanical behavior of the textile-reinforced concrete composite material: effect of textile reinforcement ratio, Journal of Mining and Earth sciences, 3, 61, 51-59, 2020

11. Pham Duc Tho, Tran Manh Tien, Dang Trung Thanh, Vu Minh Ngan, Vu Minh Ngoc, Luca Sorelli, Experimental investigation of the secondary creep of fiber reinforced concrete at high stress: Macroscopic measurement and digital image correlation, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, 16, 1, 0

Báo cáo hội nghị khoa học