Tạ Thị Thu Hường
ThSTạ Thị Thu Hường
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Nhân viên hành chính
Họ và tên Tạ Thị Thu Hường
Đơn vị Công Đoàn Khoa, Văn Phòng Khoa
Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Nhân viên hành chính
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.38384568
Số điện thoại di động 0985311725
Email tathithuhuong@humg.edu.vn