Đinh Hải Nam
GVC.TSĐinh Hải Nam
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đinh Hải Nam
Đơn vị Bộ môn Địa chính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38388474
Số điện thoại di động 0988040280
Email HaiNamhumg@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Markuze Yu. I., Le Anh Cuong, Nguyen Thi Thu, Dinh Hai Nam, Контроль грубых ошибок измерений и исходных данных., Геодезия и картография, № 7, С. 11-16, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đinh Hải Nam, Phạm Thế Huynh, Trần Thùy Dương, Xác định hệ số hệ phương trình chuẩn trong bình sai điều kiện cạnh, diện tích khi hiệu chỉnh thửa đất, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 49, tr.90-94, 2015

2. Đinh Hải Nam, Phạm Thế Huynh, Trần Thùy Dương, Xử lý đối tượng thửa đất có cạnh là đường cong, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, số 21, tr.13-20, 2014

3. Đinh Hải Nam, Tạ Thị Thu Hường, Khả năng cập nhật biến động đất đai bằng công cụ Cadastral Editor trong phần mềm ArcGIS, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, số 13, tr.38-42, 2012

4. Phạm Thế Huynh, Đinh Hải Nam, Cập nhật thông tin Địa chính từ Excel sang FAMIS và tự động hoá tổng hợp diện tích các loại đất trên bản đồ Địa chính, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 34, tr.37-40, 2011

5. Đinh Hải Nam, Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu và thuật toán tạo Topology phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý đất đai, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 27, 96-99, 2009

6. Đồng Bích Phương, Đinh Hải Nam, Nguyễn Văn Lộc, Giới thiệu phần mềm VPLAN trong công tác quy hoạch sử dụng đất, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 20, 53-57, 2007