Nguyễn Thị Hiền
ThS.Nguyễn Thị Hiền
Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Thị Hiền
Đơn vị Bộ môn Địa chính
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.38388474
Số điện thoại di động 0942959775
Email nguyenthihien@humg.edu.vn