Phạm Hà Thái
GVC.TSPhạm Hà Thái
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Hà Thái
Đơn vị Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38387987
Số điện thoại di động 0935110781
Email phamhathai@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Le, T.T., Froger, J.L., Hrysiewicz, A., Pham, H. T., Multitemporal insar coherence change analysis: Application to volcanic eruption monitoring, 10th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (MultiTemp), 1-4, 2019

2. T. T. Lê, V. A. Tran, H. T. Pham and X. T. Tran, Change Detection in Multitemporal SAR Images Using a Strategy of Multistage Analysis, Springer Book of The 2017 International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER), , 2017

3. T. T. Lê, T. A. Tran, X. T. Tran, H. T. Pham and V. T. Pham, Multitemporal SAR image change detection using the CDM approach, International Symposium on Geo-Spatial and Mobile Mapping Technologies (GMMT), 96-102, 2016

4. T. T. Lê, H. T. Pham, X. T. Tran, and V. T. Pham, Change Detection in Multitemporal SAR Images Based on Statistical Similarity Measure, International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2016 (GIS-IDEAS), , 2016

5. Youen Pericault, Catherine Pothier, Nicolas Meger, Christophe Rigotti, Flavien Vernier, Ha-Thai Pham, Emmanuel Trouve, A swap randomization approach for mining motion field time series over the Argentière glacier, The 8th IEEE International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (Multitemp), 1-4, 2015

6. Ha-Thai Pham, Haixing He, Flavien Vernier, Emmanuel Trouvé, Lionel Benoit, Luc Moreau, Blaise Girard, Analyse de "Time-Lapse" stéréo pour la mesure de déformation 3D, application au suivi du glacier d'Argentière, Reconnaissance des Formes et l'Intelligence Artificielle (RFIA), , 2014

Bài báo hội nghị trường

1. Phạm Hà Thái, Công nghệ tích hợp tư liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, Hội nghị khoa học lần thứ 18, ĐH Mỏ Địa chất, Hà Nội, 84-89, 2008