Lê Thu Trang
GV.TSLê Thu Trang
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Thu Trang
Đơn vị Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.38387987
Số điện thoại di động 0933141182
Email lethutrang@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. A. M. Atto, E. Trouvé, J.-M. Nicolas and T. T. Lê, Wavelet Operators and Multiplicative Observation Models - Application to SAR Image Time-Series Analysis, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 54, 11, 6606 - 6624, 2016

2. T. T. Lê, A. M. Atto, E. Trouve, A. Solikhin and V. Pinel, Change detection matrix for multitemporal filtering and change analysis of SAR and PolSAR image time series, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 107, 64-76, 2015

3. T. T. Lê, A. M. Atto, E. Trouvé and J.-M. Nicolas, Adaptive Multitemporal SAR Image Filtering Based on the Change Detection Matrix, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 10, 1826 - 1830, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Thu Trang, Phạm Thị Thanh Hòa, Phạm Hà Thái, Trần Trung Anh, Vũ Thị Thơm, Phát hiện vùng ngập lụt tại Huế từ ảnh SAR đa thời gian bằng phép đo độ tương đồng thống kê, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 5, 32-43, 2018

2. Lê Thu Trang, Lọc thích ứng ảnh SAR đa thời gian dựa trên việc xác định các vùng thay đổi và ổn định, Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Mỏ Địa Chất, 48, 52 - 57, 2014

3. Lê Thu Trang, Bàn về các phương pháp phân loại ảnh viễn thám và việc lựa chọn phương pháp phân loại để nâng cao độ chính xác phân loại lớp phủ bề mặt, Tạp chí Tài Nguyên và Môi Trường, 73, 11, 44-47, 2009

4. Lê Thu Trang, Lựa chọn kênh ảnh hợp lý để nâng cao độ chính xác phân loại ảnh có giám định, Tạp chí Tài Nguyên và Môi Trường, 78, 16, 50-54, 2009

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Le, T.T., Froger, J.L., Hrysiewicz, A., Multiscale change analysis for sar image time series: Application to inundation detection, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), , 2019

2. Le, T.T., Froger, J.L., Hrysiewicz, A., Paris, R., Coherence change analysis for multipass insar images based on the change detection matrix, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), , 2019

3. Le, T.T., Froger, J.L., Hrysiewicz, A., Pham, H. T., Multitemporal insar coherence change analysis: Application to volcanic eruption monitoring, 10th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (MultiTemp), , 2019

4. T. T. Lê, V. A. Tran, H. T. Pham and X. T. Tran, Change Detection in Multitemporal SAR Images Using a Strategy of Multistage Analysis, Springer Book of The 2017 International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER), , 2017

5. T. T. Lê, T. A. Tran, X. T. Tran, H. T. Pham and V. T. Pham, Multitemporal SAR image change detection using the CDM approach, International Symposium on Geo-Spatial and Mobile Mapping Technologies (GMMT), 96-102, 2016

6. T. T. Lê, H. T. Pham, X. T. Tran, and V. T. Pham, Change Detection in Multitemporal SAR Images Based on Statistical Similarity Measure, International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2016 (GIS-IDEAS), , 2016

7. T. T. Lê, A. M. Atto and E. Trouvé, Change analysis of dual polarimetric Sentinel-1 SAR image time series using stationary wavelet transform and change detection matrix, The 8th IEEE International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (Multitemp), 1-4, 2015

8. T. T. Lê, A. M. Atto and E. Trouvé, Change analysis using multitemporal Sentinel-1 SAR images, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 4145–4148, 2015

9. T. T. Lê, A. M. Atto and E. Trouvé, Adaptive multitemporal filtering of polarimetric SAR images, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 4560-4563, 2014

10. T. T. Lê, A. M. Atto and E. Trouvé, Schatten Matrix Norm Based Polarimetric SAR Data Regularization. Application over Chamonix Mont-Blanc, International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR), 1-8, 2013

11. T. T. Lê, A. M. Atto, E. Trouvé and J.-M. Nicolas, Temporal Adaptive Filtering of SAR Image Time Series Based on the Detection of Stable and Change Areas, The 5th TerraSAR-X / 4th TanDEM-X Science Team Meeting, 1-6, 2013

12. A. M. Atto, G. Mercier, T. T. Lê and E. Trouvé, Vector and Matrix LP Norm in Polarimetric Radar Filtering, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 1441-1444, 2012

13. V. T. Pham , T. T. Lê, Q. K. Tran and V. K. Phan, Updating land use map with high resolution satellite imagery, The 31st Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), 1-6, 2010

14. V. T. Pham and T. T. Lê, A research on erosion and counter-measure of soil erosion by water using GIS technology, International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2010 (GIS-IDEAS), 1-7, 2010

Bài báo hội nghị trường

1. Lê Thu Trang, Khảo sát ảnh hưởng của mật độ điểm lấy mẫu và đặc điểm của địa hình đến độ chính xác xây dựng mô hình số độ cao bằng công nghệ ảnh số, Hội nghị khoa học lần thứ 18, ĐH Mỏ Địa chất, Hà Nội, 112-117, 2008