Nguyễn Bá Duy
GV.TSNguyễn Bá Duy
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Bá Duy
Đơn vị Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0243.8387987
Số điện thoại di động +436645823226
Email nguyenbaduy@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Duy Ba Nguyen,Wolfgang Wagner, European Rice Cropland Mapping with Sentinel-1 Data: The Mediterranean Region Case Study, Water, 9, 6, 392, 2017

2. Chang Huang, Ba Duy Nguyen, Shiqiang Zhang, Senmao Cao, Wolfgang Wagner, A Comparison of Terrain Indices toward Their Ability in Assisting Surface Water Mapping from Sentinel - 1 Data, ISPRS International Journal of Geo-Information, 6, 5, 140, 2017

3. Dieu Tien Bui, Tran Anh Tuan, Nhat-Duc Hoang, Nguyen Quoc Thanh, Duy Ba Nguyen, Ngo Van Liem, Biswajeet Pradhan, Spatial prediction of rainfall-induced landslides for the Lao Cai area (Vietnam) using a hybrid intelligent approach of least squares support vector machines inference model and artificial bee colony optimization, Landslides, 14, 2, 447–458, 2016

4. Duy Ba Nguyen, Alexander Gruber, Wolfgang Wagner, Mapping rice extent and cropping scheme in the Mekong Delta using Sentinel - 1A data, Remote Sensing Letters, 7, 12, 1209-1218, 2016

5. Duy Ba Nguyen, Kersten Clauss, Senmao Cao, Vahid Naeimi, Claudia Kuenzer and Wolfgang Wagner, Mapping Rice Seasonality in the Mekong Delta with Multi-Year Envisat ASAR WSM Data, Remote Sensing, 7, 15868-15893, 2015

6. Thi Huong Giang Tran, Markus Hollaus, Ba Duy Nguyen, Norbert Pfeifer, Assessment of Wooded Area Reduction by Airborne Laser Scanning, Forest, 6, 1613-1627, 2015

7. Dieu Tien Bui, Biswajeet Pradhan, Inge Revhaug, Duy Ba Nguyen, Ha Viet Pham & Quy Ngoc Bui, A novel hybrid evidential belief function-based fuzzy logic model in spatial prediction of rainfall-induced shallow landslides in the Lang Son city area (Vietnam), Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, 6, 3, 243-271, 2013

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. D. Tien Bui, T.C. Ho, I. Revhaug, D.B. Nguyen, Landslide Susceptibility Mapping along the National Road 32 of Vietnam Using GIS-based J48 Decision Tree Classifier and Its Ensembles, Cartography from Pole to Pole, Selected Contributions to the XXVIth International Conference of the ICA, Dresden 2013, 2013

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyen Thi Binh Phuong, Van Pham Dang Tri, Nguyen Ba Duy, Nguyen Chanh Nghiem, Remote Sensing for Monitoring Surface Water Quality in the Vietnamese Mekong Delta: The Application for Estimating Chemical Oxygen Demand in River Reaches in Binh Dai, Ben Tre, Vietnam Journal of Earth Sciences, 39, 3, 2017

2. Duy Ba Nguyen, Giang Huong Thi Tran, Water body information extraction from high spatial resolution Sentinel - 1 SAR images using Li’s minimum cross entropy threshold method: a case study in Thac Ba lake, Yen Bai province, Vietnam, Journal of Mining and Earth Sciences, 2016

3. Nguyen Ba Duy, Automatic detection of surface water bodies from Sentinel - 1 SAR Images using Valley - Emphasis method, Vietnam Journal of Earth Sciences, 37, 4, 2015

4. Nguyễn Bá Duy, Trần Thị Hương Giang, Permanent Water Bodies Mapping in the Mekong River Delta Using Seasonal Time Series C - band SAR Data, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 31, 3, 1 - 14, 2015

5. Nguyễn Bá Duy, Nghiên cứu thành lập mô hình số độ cao (DEM) từ dữ liệu ảnh radar giao thoa sử dụng phần mềm mã nguồn mở NEST và SNAPHU, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 36, 77-87, 2015

6. Nguyễn Bá Duy, Nghiên cứu khả năng sử dụng ma trận cơ sở trong việc xác định đường Epipolar phục vụ tự động tìm điểm cùng tên trên cặp ảnh lập thế, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 47, 76-81, 2014

7. Nguyễn Bá Duy, Phạm Thị Thanh Hòa, Lương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Thoa, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác chữa cháy khẩn cấp ở Quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Đống Đa, Hà Nội, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 34, 54-65, 2014

8. Nguyễn Bá Duy, Nâng cao khả năng giải đoán ảnh SAR sử dụng kỹ thuật phân tách 4 thành phần với việc xoay ma trận hiệp phương sai, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 33, 42-48, 2014

9. Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Bá Duy, Nghiên cứu khả năng xây dựng mô hình dữ liệu 3D GIS bằng phần mềm mã nguồn mở, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 13, 34-37, 2012

10. Nguyễn Bá Duy, Tống Sỹ Sơn, Phạm Văn Hiệp, Đào Văn Khánh, Nghiên cứu lựa chọn chỉ số thực vật và ngưỡng biến động trong đánh giá biến động lớp phủ bằng phương pháp phân tích vector biến động CVA, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 10, 43-52, 2011

11. Nguyễn Bá Duy, Tạ Thị Thu Hường, Tìm hiểu nguyên lý cơ bản và khả năng ứng dụng kỹ thuật InSAR trong theo dõi chuyển dịch mặt đất, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 3, 51-55, 2010

12. Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Bá Duy, Khảo sát các phương pháp xử lý nhiễu ảnh Radar và tiến hành thực nghiệm trên ảnh TerraSAR-X độ phân giải 1,25 m, Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất, 1, 102-108, 2009

13. Nguyễn Bá Duy, Khảo sát độ chính xác của mô hình số độ cao thành lập bằng công nghệ ảnh số, Tạp chí Địa chính, 1, 19-25, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Tran Thi Huong Giang, Nguyen Ba Duy, Terrestrial point cloud classification in different technique, International Symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and Summer School for Mobile Mapping Technology, 79-83, 2016

2. Duy Ba Nguyen, Senmao Cao, Vahid Naeimi, Wolfgang Wagner, Rice - planted area extraction by time series analysis of ENVISAT ASAR WS data using a phenology - based classification approach: A case study for Red River Delta, Vietnam, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci, , 2015

3. Giang Tran Thi Huong Giang, Duy Ba Nguyen, M Milenkovic, N Pfeifer, Potential of full waveform airborne laser scanning data for urban area classification - Transfer of classification approaches between missions, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci, , 2015

4. To Trong Tu, Duy Ba Nguyen, Tran Thi Huong Giang, Automated 3D architecture reconstruction from photogrammetric structure - and - motion: A case study of the One Pilla pagoda, Hanoi, Vienam, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci, , 2015

5. Vu Thi Tuong, Nguyen Ba Duy, Application of Remote Sensing and Hydrological Models for Flood Mapping, The International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS - IDEAS), , 2012

6. Duy Nguyen Ba, Hong Nhung Vu Thi, Web enabled open source GIS based land information system, The International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS - IDEAS), , 2012

7. Giang Tran Thi Huong, Duy Nguyen Ba, The Potential of Multimedia Electronic Atlas in Promotion of Vietnam’s Tourism Industry, International Conference on Environmental Science and Technology, , 2012

8. Duy Nguyen Ba, Giang Tran Thi Huong, Comparison of Elevation Derived from InSAR Data with DEM from Topography map in Son Dong, Bac Giang, Viet Nam, International Conference on Environmental Science and Technology, , 2012

9. Nguyen Ba Duy, R.S Chatterjee, Vinay Kumar, Retrieval of PolSAR Decomposition Parameters Based Information for Land Use Land Cover, Asia Pacific Conference on Environmental Science and Technology, , 2012

10. Nguyen Ba Duy, Tran Thi Huong Giang, Study of vegetation indices selection and changing detection thresholds in Land cover change detection assessment using change vector analysis, International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs) 2012 International Congress on Environmental Modelling and Software Managing Resources of a Limited Planete, , 0

11. Ba Duy Nguyen, Dinh Ho Tong Minh, Francesco Sarti , Steffen Dransfeld, and Ramon Hanssen, Measuring Land Subsidence in Hanoi City by Means of Radar Interferometry Technique, 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment - Building the Capacity Hanoi, Vietnam, 2009, 0

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyễn Bá Duy, Lê Vân Anh, Phạm Đức Thuật, Sử dụng công nghệ Viễn thám và GIS trợ giúp công tác quy hoạch và quản lý cây xanh khu vực đô thị, Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc, 1355-1360., 2010

2. Nguyễn Bá Duy, Nguyễn Trường Sơn, “Khả năng ứng dụng kỹ thuật InSAR theo dõi quá trình chuyển dịch mặt đất do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ”,, Khả năng ứng dụng kỹ thuật InSAR theo dõi quá trình chuyển dịch mặt đất do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc, 358-362, 2009