Nguyễn Gia Trọng
GVC.TSNguyễn Gia Trọng
Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Gia Trọng
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Trắc địa Cao cấp
Chức vụ Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.37550894
Email nguyengiatrong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
Bộ môn Trắc địa cao cấp, khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xử lý số liệu lưới quan trắc địa động tại Việt Nam theo mô hình động, Mã số B2009-02-73, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 3/2011

2. Nghiên cứu· hoàn thiện· các chỉ tiêu kỹ thuật và quy trình công nghệ đo đạc biển ở Việt Nam, Mã số B2007-02-35, Tham gia, Nghiệm thu 2010

3. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xác định độ cao hạng IV bằng công nghệ GPS lưới khống chế thuỷ điện vừa và nhỏ ở Việt Nam, Mã số B2007-02-34, Tham gia, Nghiệm thu 2010

4. Nghiên cứu phương án nâng cao độ chính xác xác định chênh cao thủy chuẩn theo công nghệ GPS trong điều kiện Việt Nam, Mã số B2006-02-14, Tham gia, Nghiệm thu 2010

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu phương pháp kết nối các trạm quan trắc liên tục (CORS) trong hệ tọa độ quốc gia và khung quy chiếu trái đất quốc tế, Mã số T18-30, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 11/2019

2. Nghiên cứu phương pháp xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo trọng lực bằng tàu trên Biển Đông, Mã số T17-21, Tham gia, Đang thực hiện

3. Nghiên cứu giải pháp xử lý số liệu phục vụ ứng dụng của mạng lưới các trạm quan sát vệ tinh liên tục (CORS) ở Việt Nam, Mã số T16-24, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2016

4. Khảo sát sự thay đổi các yêu tố quỹ đạo vệ tinh GPS, Mã số T32-2007, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2007

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyễn Gia Trọng, Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Thị Cúc, Đặng Nam Chinh, Nguyễn Văn Cương, Lê Đức Tình, Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Đức Hải, Designing GNSS HUMGAdj software package for surveying and mapping, Journal of Physics: Conference Series, 1809, 2021

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Gia Trọng, Nguyễn Viết Nghĩa, Phạm Ngọc Quang, Phạm Công Khải, Nguyễn Viết Quân, Nguyễn Hà Thành, Lý Lâm Hà, Vũ Trung Dũng, Xác định chuyển dịch trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam dựa vào dữ liệu của các trạm CORS thuộc mạng lưới VNGEONET, Tạp chí Khí tượng thủy văn, 7, 59-65, 2022

2. Phạm Văn Chung, Nguyễn Quốc Long, Lê Thị Thu Hà, Cao Xuân Cường, Nguyễn Gia Trọng, Nghiên cứu xác định chiều sâu an toàn khi khai thác tập vỉa trong điều kiện địa chất đặc biệt ở mỏ than Mông Dương, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 62, 2, 1-10, 2021

3. Nguyễn Gia Trọng, Phạm Ngọc Quang, Ứng dụng phép lọc Kalman (EKF) trong giải bài toán định vị tuyệt đối khoảng cách giả, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 60, 1, 72-78, 2019

4. Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Gia Trọng, Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ mặn tới sự thay đổi vận tốc âm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, Tạp chí Địa chính, 35, 2018

5. Đặng Nam Chinh Nguyễn Gia Trọng Nguyễn Văn Cương, Tính toán để quy chuyển véc tơ cạnh từ các tâm pha anten máy thu về các tâm mốc trắc địa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58, 2, 115 - 120, 2017

6. Nguyễn Gia Trọng, Một số giải pháp nâng cao độ chính xác giải bài toán định vị tuyệt đối thông thường (SPP), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58 - Kỳ 1, 92 - 98, 2017

7. Phạm Văn Chung Nguyễn Gia Trọng Phạm Ngọc Quang, Bàn về số hiệu chỉnh độ lệch tâm pha ăng ten đối với trị đo trong giải các bài toán định vị vệ tinh, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 38-40, 2016

8. Phạm Ngọc Quang Nguyễn Gia Trọng Lê Thị Thanh Tâm Lê Thị Tuyết Nhung, So sánh kết quả phát hiện trượt chu kỳ từ tệp trị đo GNSS theo một số phương pháp khác nhau, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 49, 100-104, 2015

9. Dương Vân Phong Nguyễn Gia Trọng Phạm Ngọc Quang, So sánh tọa độ vệ tinh nội suy từ một số tệp lịch vệ tinh chính xác và ảnh hưởng của nó đến kết quả giải bài toán định vị tuyệt đối, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 46, 85-89, 2014

10. Nguyễn Gia Trọng Nguyễn Văn Cương, Một số phương pháp nội suy trị đo GNSS và ứng dụng, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 17, 35-41, 2013

11. Nguyễn Gia Trọng Vũ Văn Trí Phạm Ngọc Quang, Thuật toán tính cạnh sử dụng các trị đo khoảng cách giả theo mã, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 41, 75-80, 2013

12. Nguyễn Viết Nghĩa Nguyễn Gia Trọng, So sánh kết quả xử lý số liệu lưới quan trắc dịch động bờ mỏ theo phương án sử dụng một tần số và hai tần số, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 39, 50-54, 2012

13. Nguyễn Gia Trọng, Đề xuất phương pháp xử lý kết hợp số liệu đo GPS nhiều chu kỳ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35, 48-54, 2011

14. Dương Vân Phong Nguyễn Gia Trọng Phạm Ngọc Quang, So sánh vận tốc chuyển dịch các thành phần tọa độ điểm từ kết quả bình sai kết hợp số liệu đo lưới GPS nhiều chu kỳ trong trường hợp có và không có điểm cố định, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 34, 50-53, 2011

15. Nguyễn Gia Trọng Vũ Văn Trí Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Thị Trần An, Làm mượt chuỗi các giá trị TVEC xác định bằng các trị đo GPS theo công thức đơn giản, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 34, 73-77, 2011

16. Dương Vân Phong Nguyễn Gia Trọng, Ảnh hưởng của tầng điện ly trong xử lý số liệu lưới GPS cạnh ngắn sử dụng phần mềm GPSurvey 2.35, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 33, 85-90, 2011

17. Đặng Nam Chinh Nguyễn Gia Trọng, Ảnh hưởng khúc xạ tầng đối lưu đến kết quả định vị tuyệt đối bằng khoảng cách giả, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 30, 53-57, 2010

18. Nguyễn Duy Đô Nguyễn Gia Trọng, Xác đinh tọa độ tuyệt đối điểm định vị theo trị đo khoảng cách giả từ tệp RINEX, Tạp chí Địa chính, 2, 20 - 26, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Gia Trọng, Đặng Nam Chinh, Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Viết Nghĩa, A comparison of GNSS baseline results processed by different methods of adjusting receiver antenna height, Geo-Spartial techlonogies and Earth resources (GTER-2017), 253 - 260, 2017

2. Nguyễn Gia Trọng, Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Văn Cương, Nhữ Văn Thành, Processing GNSS baseline using triple difference, Geo-Spartial techlonogies and Earth resources (GTER-2017), 295 - 300, 2017

3. Nguyễn Gia Trọng Phạm Ngọc Quang, Comparing the results of ambiguity resolution by some methods, International symposium on Geo-spartial and Mobile mapping technologies and summer school for mobile mapping technology, 202-205, 2016

4. Nguyễn Gia Trọng Phạm Ngọc Quang Lê Thị Thanh Tâm, A few methodss to smooth the code pseudo-range observation for improving the accuracy of satellite positioning problems, Viet-Pol 2015: Second international conference on scientific research cooperation between Vietnam and Poland in Earth sciences, 201-207, 2015

5. Đặng Nam Chinh Nguyễn Gia Trọng Phạm Ngọc Quang, Cycle slip detection for observation data of single frequency and double frequency receiver, Viet-Pol 2015: Second international conference on scientific research cooperation between Vietnam and Poland in Earth sciences, 144-151, 2015

6. Đặng Nam Chinh Nguyễn Gia Trọng, Determination of coordinates transformation parameters between Vietnam reference coosdinate system (VN-2000) and ITRF2005 (23-24/9/2010), Advanced mining for sustainable development, Hạ Long - Quảng Ninh, 652-659, 2010

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Gia Trọng, Nguyễn Văn Lâm, Lê Thị Thanh Tâm, Phương pháp xác định tọa độ của các vệ tinh COMPASS theo thời gian, Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững, 55-61, 2018

2. Nguyễn Gia Trọng, Phạm Ngọc Quang, Khảo sát ảnh hưởng của địa triều đến kết quả định vị GNSS trên lãnh thổ Việt Nam, Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững, 49-54, 2018

3. Đặng Nam Chinh Nguyễn Gia Trọng Lương Thanh Thạch, Vai trò của thông tin địa không gian trong các ứng dụng năng lượng tái tạo, Tăng trưởng xanh trong hoạt động khoáng sản Việt Nam, 149-155, 2014

4. Đặng Nam Chinh Nguyễn Gia Trọng Võ Ngọc Dũng, Sử dụng toàn đạc điện tử ở chế độ đo không gương để xác định nhanh góc dốc sườn tầng của mỏ lộ thiên, Hội nghị khoa học Mỏ toàn quốc, 745-749, 2011

Bài báo hội nghị ngành

1. Đặng Nam Chinh Nguyễn Gia Trọng, Tính toán vị trí Mặt Trời phục vụ các mục đích sử dụng năng lượng Mặt Trời, Trắc địa và bản đồ vì hội nhập quốc tế, 70-79, 2014

2. Nguyễn Gia Trọng Nguyễn Viết Nghĩa Võ Ngọc Dũng, Đánh giá độ chính xác xác định cạnh dài sử dụng phần mềm GPSurvey 2.35 và Bernese 5.0 dựa vào số liệu của IGS, Hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam,, 119-125, 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Đặng Nam Chinh Nguyễn Gia Trọng, Tính chuyển tọa độ giữa hai hệ tọa độ sử dụng mô hình Bursa-Wolf và Molodenski-Badekas, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 10-15, 2010

2. Nguyễn Gia Trọng Nguyễn Thị Mai Anh, Nội suy tọa độ vệ tinh từ lịch vệ tinh chính xác sử dụng hàm Lagrange với số bậc khác nhau, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 18, 118-122, 2008

3. Đặng Nam Chinh Phan Hồng Tiến Nguyễn Gia Trọng, Tác dụng của định vị DGPS trạm đơn khi không còn nhiễu cố ý SA, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất, 30-36, 2008

4. Đặng Nam Chinh Nguyễn Gia Trọng, So sánh quỹ đạo vệ tinh GPS xác định theo lịch quảng bá và lịch chính xác, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất, 13-21, 2006