Kim Thị Thu Hương
NCS.ThSKim Thị Thu Hương
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Kim Thị Thu Hương
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Cao cấp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.37550894
Số điện thoại di động 0973162332
Email huongktt87@gmail.com