Nguyễn Quang Thắng
PGS.TSNguyễn Quang Thắng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Quang Thắng
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1955
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38384004
Số điện thoại di động 0913383459
Email mdathang@gmail.com
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Phạm Văn Quang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu kết hợp công nghệ GPS và thủy âm trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biến tỷ lệ lớn phục vụ thiết kế các công trình ven biển

2. Hoàng Xuân Thành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2006, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong quan trắc biến dạng công trình thủy lợi - thủy điện ở Việt Nam

Thạc sĩ

1. Nguyễn Thanh Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng

2. Nguyễn Quang Tuân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng thành lập lưới khống chế thi công công trình công nghiệp

3. Đinh Đăng Đồng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thành lập lưới khống chế trong thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4. Hồ Quang Trung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Xác định khối lượng đào đắp trong xây dựng công trình bằng mô hình số địa hình

5. Bùi Khắc Tiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong thi công xây dựng nhà cao tầng

6. Đoàn Hồng Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kết hợp công nghệ GPS và toàn đạc điện tử để thành lập lưới khống chế thi công công trình dân dụng - công nghiệp

7. Đặng Thị Thùy , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển trục và độ cao trong xây dựng nhà cao tầng

8. Lê Văn Định , Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 2005, Tên đề tài: Khảo sát ứng dụng lưới khống chế kết hợp mặt bằng - độ cao cạnh ngắn trong trắc địa công trình

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. E.G.Boiko, Nguyễn Quang Thắng, Phân tích so sánh các phương pháp khác nhau khi bình sai các mạng lưới khống chế trắc địa mặt đất, Tạp chí Trắc địa và đo vẽ ảnh hàng không, Maxcơva, 4, 1993

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Hà, Diêm Công Huy, Lựa chọn hệ tọa độ để xác lập hệ quy chiếu trong xây dựng công trình ngầm, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 32, 2017

2. Nguyễn Quang Thắng, Diêm Công Huy, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ GPS trong xây dựng nhà cao tầng và công trình công nghiệp, Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, 176, 2017

3. Nguyễn Quang Thắng, Luận giải ảnh hưởng của một số yếu tố đến độ chính xác chuyển trục công trình lên các sàn xây dựng trong thi công nhà siêu cao tầng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 53, 2016

4. Nguyễn Quang Thắng, Giải pháp nâng cao độ chính xác chuyển trục công trình lên các sàn xây dựng trong thi công nhà siêu cao tầng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 44, 2013

5. Nguyễn Quang Thắng, Hồ Quang Trung, Giải pháp xác định khối lượng đào đắp bằng mô hình số địa hình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 40, 2012

6. Nguyễn Quang Thắng, Đoàn Hồng Thắng, Nghiên cứu giải pháp chuyền độ cao lên các sàn thi công trong xây dựng nhà cao tầng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 30, 2010

7. Nguyễn Quang Thắng, Đặng Thị Thùy, Nghiên cứu ứng dụng lưới tam giác không gian để chuyển trục công trình và độ cao lên cao trong xây dựng nhà cao tầng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 29, 2010

8. Nguyễn Quang Thắng, Ứng dụng công nghệ GPS và máy toàn đạc điện tử để lập lưới khống chế chêm dày trong xây dựng thành phố và khu dân cư, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 17, 2007

9. Nguyễn Quang Thắng, Giải pháp nâng cao hiệu quả thành lập lưới khống chế thi công công trình công nghiệp, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 16, 2006

10. Nguyễn Quang Thắng, Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chuyển trục lên cao bằng công nghệ GPS kết hợp trị đo mặt đất, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 14, 2006

11. Nguyễn Qaung Thắng, Phân tích, đánh giá các phương pháp chuyển trục lên cao và nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác công tác này trong xây dựng nhà cao tầng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 10, 2005

12. Nguyễn Quang Thắng, Khảo sát một số vấn đề cơ bản khi thành lập lưới khống chế cơ sở trong thi công nhà cao tầng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 9, 2005

13. Nguyễn Quang Thắng, Nghiên cứu giải pháp hợp lý chuyển trục công trình lên cao trong xây dựng nhà cao tầng, Tạp chí Xây dựng, 131, 2, 2005

14. Nguyễn Quang Thắng, Chuyển trục công trình lên cao nhờ công nghệ GPS kết hợp với các trị đo mặt đất, Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, 131, 2, 2005

15. Nguyễn Quang Thắng, Một số vấn đề đáng lưu ý khi thiết lập quy trình công nghệ công tác trắc địa cho xây dựng nhà cao tầng, Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, 117, 4, 2001

16. Nguyễn Quang Thắng, Thành lập lưới khống chế trắc địa cơ sở trong xây dựng nhà cao tầng, Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, 115, số 2, 2001