Nguyễn Quang Phúc
PGS.TSNguyễn Quang Phúc
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Quang Phúc
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1954
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38384004
Số điện thoại di động 01698395725
Email phuctdct@gmail.com
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Lê Văn Hùng , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2013, Tên đề tài: “Nghiên cứu bình sai kết hợp trị đo GPS và trị đo mặt đất trong hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời áp dụng cho các mạng lưới trắc địa công trình”

2. Phạm Doãn Mậu , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2014, Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong quan trắc biến dạng các công trình thủy điện ở Việt Nam”

3. Hoàng Văn Tuấn , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2012, Tên đề tài: “Sử dụng hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời trong lập lưới khống chế thi công bằng công nghệ GPS”.

4. Lê Trung Hiếu , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2013, Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình cầu ở Việt Nam".

Thạc sĩ

1. Diêm Công Trang , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2009, Tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp thành lập và xử lý số liệu lưới khống chế thi công các công trình xây dựng”

2. Hoàng Anh Thế , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2010, Tên đề tài: "Nghiên cứu phương pháp thành lập và xử lý số liệu hệ thống lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình đo bằng công nghệ GPS"

3. Khuất Minh Hằng , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2011, Tên đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn hệ quy chiếu hợp lý cho lưới khống chế trắc địa công trình”.

4. Ngô Thị Thu Hiền , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2011, Tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp định vị các mạng lưới tự do trong Trắc địa công trình”.

5. Nguyễn Quang Thành , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2011, Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình sai lưới tự do để xử lý số liệu lưới khống chế trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình”

6. Phạm Văn Lộc , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2012, Tên đề tài: "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quan trắc chuyển dịch ngang các tuyến đập vòm".

7. Nguyễn Thị Mến , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2012, Tên đề tài: "Khảo sát một số phương pháp phân tích độ ổn định các mốc lưới khống chế cơ sở trong quan trắc lún công trình".

8. Nguyễn Đình Quân , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2012, Tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp thiết kế và thành lập mạng lưới chuyên dùng trong trắc địa công trình”.

9. Bùi Văn Thành , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2013, Tên đề tài: “Nghiên cứu xác định hợp lý trọng số của các trị đo trong lưới đo góc-cạnh”.

10. Bùi Hữu Tuấn , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2013, Tên đề tài: "Sử dụng hệ tọa độ địa diện chân trời trong nghiên cứu chuyển dịch ngang công trình bằng công nghệ GPS".

11. Nguyễn Văn Linh , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2013, Tên đề tài: "Khảo sát phương pháp xử lý số liệu lưới khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình".

12. Phạm Văn Doãn , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2015, Tên đề tài: “Nghiên cứu một số bài toán chuyển đổi tọa độ trong xử lý số liệu trắc địa công trình”.

13. Trần Thế Việt , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2016, Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình sai gián tiếp kèm điều kiện trong xử lý số liệu lưới trắc địa công trình".

14. Nguyễn Thanh Tuấn , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2016, Tên đề tài: "Nghiên cứu phương pháp tính chuyển tọa độ trong trắc địa công trình".

15. Nguyễn Thùy Anh , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2016, Tên đề tài: "Nghiên cứu lựa chọn hệ tọa độ và mặt chiếu cho lưới khống chế trắc địa công trình".

16. Nguyễn Viết Hùng , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2016, Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế mặt bằng trắc địa công trình".

17. Đặng Văn Trường , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2016, Tên đề tài: "Nghiên cứu phương pháp thành lập lưới khống chế mặt bằng thi công công trình".

18. Nguyễn Văn Chinh , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2016, Tên đề tài: "Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình".

19. Phạm Trần Kiên , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2010, Tên đề tài: "Nghiên cứu thiết kế tối ưu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình thủy điện".

20. Nguyễn Phi Hùng , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2010, Tên đề tài: "Nghiên cứu bài toán chuyển đổi tọa độ và ứng dụng trong trắc địa công trình".

21. Hoàng Mạnh Trung , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2010, Tên đề tài: "Nghiên cứu xác định độ nghiêng công trinh bằng phương pháp trắc địa".