Phạm Quốc Khánh
GVC.TSPhạm Quốc Khánh
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Phạm Quốc Khánh
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Trắc địa Công trình
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38384004
Số điện thoại di động 0969323389
Email khanhtdct@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. Zhang Zhenglu, Fan Guoqing, Zhang Songlin, Yang Xiping, General reliability of measurement, Geomatic and information science of Wuhan university, Vol 37, No 5, 577-581, 2012

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Pham Quoc Khanh, Yang Xiping, An improved pseudo-inverse matrix of the solution and its application for free network adjustment and quasi-stable adjustment, Bulletin of Surveying and Mapping, 9, 11-15, 2012

2. Pham Quoc Khanh, A method on adjustment of deformation monitoring control network, Science of Surveying and Mapping, Vol 36 Suppl, 5-6,12, 2011

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lương Ngọc Dũng, Bùi Duy Quỳnh, Phạm Quốc Khánh, Hoàng Văn Long, Dương Thị Oanh, Đánh giá công nghệ quan trắc nghiêng bằng thiết bị Portable Tiltmeter ở Việt Nam, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, NUCE, 15, 4, 134-145, 2021

2. Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Thị Kim Thanh, Ứng dụng phương pháp ước lượng vững theo phương sai hậu nghiệm phát hiện sai số thô trong lưới khống chế trắc địa, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 62, 2, 2021

3. Phạm Quốc Khánh, Ứng dụng kiểm định thống kê xác định điểm không ổn định trong lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 62, 1, 35-41, 2021

4. Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Văn Mạnh, Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo dự báo độ lún công trình thủy điện, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 60, 4, 59-67, 2019

5. Trần Quốc Vinh, Hoàng Văn Anh, Phạm Quốc Khánh, Nghiên cứu kết hợp dữ liệu của máy bay không người lái và máy quét lazer mặt đất thành lập bản đồ 3D khu vực đô thị, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 59, 4, 9-8, 2018

6. Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Quang Phúc, Ứng dụng phương pháp tự hồi quy trong dự báo chuyển dịch ngang đập thủy điện, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 59, 1, 69-74, 2018

7. Phạm Quốc Khánh, Trần Quỳnh An, Nghiên cứu ứng dụng ước lượng vững phát hiện sai số thô trong xử lý số liệu trắc địa, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 58, 4, 87-92, 2017

8. Lê Văn Cảnh, Phạm Quốc Khánh, Ứng dụng mô hình xám trong phân tích và dự báo lún bãi thải lộ thiên, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 58, 4, 8-15, 2017

9. Phạm Quốc Khánh, Ảnh hưởng giá trị khởi đầu của phép lọc Kalman tới kết quả dự báo chuyển dịch biến dạng công trình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 58, 2, 145-151, 2017

10. Phạm Quốc Khánh, Tạ Thanh Loan, Chuyển đổi kết quả bình sai lưới tự do, Cầu đường Việt Nam, 5, 23-26, 2017

11. Phạm Quốc Khánh, Thiết kế tối ưu lưới trắc địa theo chỉ tiêu mức đo thừa trung bình của trị đo, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 57, 90-95, 2016

12. Phạm Quốc Khánh, Tạ Thanh Loan, Ảnh hưởng của gốc lưới quan trắc tới phân tích chuyển dịch biến dạng công trình, Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng, 4, 77-80, 2016

13. Phạm Quốc Khánh, Võ Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Thành, Khảo sát quy trình thành lập lưới GPS/GNSS trong xây dựng công trình đường hầm, Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, 26, 45-51, 2015

14. Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Quốc Long, Nghiên cứu ứng dụng lọc Kalman dự báo độ lún bề mặt mỏ do ảnh hưởng của khai thác hầm lò, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 23-25,22, 2015

15. Nguyễn Việt Hà, Phạm Quốc Khánh, Nghiên cứu thuật toán và thành lập phần mềm xử lý số liệu theo dõi độ thẳng đứng công trình, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 33-36, 2015

16. Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Việt Hà, Ứng dụng phương pháp tự hồi quy trong dự báo lún công trình, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 57-60, 2015

17. Phạm Quốc Khánh, Tạ Thanh Loan, Ứng dụng phương pháp Baarda kiểm nghiệm sai số thô trong quá trình xử lý số liệu trắc địa, Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng, 3, 61-65, 2014

18. Phạm Quốc Khánh, Bùi Tiến Minh, Nguyễn Duy Hiến, Phạm Trần Kiên, Ứng dụng xác xuất thống kê kiểm nghiệm tính chính xác mô hình bình sai, Tạp chí khoa học Tài nguyên môi trường, 4, 71-74, 2014

19. Phạm Quốc Khánh, Phương pháp Baarda kiểm nghiệm sai số thô trong xử lý số liệu quan trắc công trình, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 33-35, 2014

20. Phạm Quốc Khánh, Mô hình màu xám dự báo lún với khoảng thời gian quan trắc không đều, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, B, 71-73, 2013

21. Phạm Quốc Khánh, Ứng dung phương pháp Pelzer kiểm nghiệm độ ổn định điểm lưới cơ sở trong quan trắc biến dạng công trình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 38, 65-69, 2012

22. Phạm Quốc Khánh, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính trong dự báo biến dạng công trình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 36, 99-103, 2012

23. Phạm Quốc Khánh, Ứng dụng lý thuyết hệ thống màu xám phân tích và dự báo lún công trình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 35, 72-75, 2011

24. Phạm Quốc Khánh, Lựa chọn hệ tham khảo cho lưới cơ sở trong quan trắc biến dạng công trình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 34, 95-98, 2011

25. Phạm Quốc Khánh, Đề xuất một phương pháp chuyền tọa độ từ mặt đất xuống hầm qua giếng đứng bằng máy chiếu đứng quang học, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 18, 81-83, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Thị Kim Thanh, Application Of Artificial Neural Network On Constructing Landslide Forecasting Models In Moutainous Areas, Hội nghị Khoa học Quốc tế VietGeo, , 2018

2. Phạm Quốc Khánh, Trần Quỳnh An, Free network adjustment using the generalized inverse matrix, Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2017), 301-306, 2017

3. T.D.Pham, Q.K.Pham, Filtering algorithms using data of low-cost sensers for vehicle positioning purpose, International symposium on geo-spatial and mobile mapping technologies and summer school for mobile mapping technology, 206-212, 2016

4. QuocKhanh Pham, Research into method used for detecting geodetic non-random errors based on adjustment canculus, International symposium on geo-spatial and mobile mapping technologies and summer school for mobile mapping technology, 55-59, 2016

5. QuocKhanh Pham, TrungDung Pham, Applied Kalman filter for prediction of horizontal movement of construction, International symposium on geo-spatial and mobile mapping technologies and summer school for mobile mapping technology, 60-64, 2016

6. QuocKhanh Pham, TrungDung Pham, QuynhAn Tran, Building estimation model of construction using Kalman filter, Proceedings of the 2rd international conference in Scientific research cooperation between Vietnam and Poland on Earth Sciences, 276-283, 2015

7. QuynhAn Tran, Hong Fan, QuocKhanh Pham, An Evaluation Model for Automatic Map Generalization, International Sholarly and Scientific Research & Innovation, 1276-1282, 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Thị Kim Thanh, Ứng dụng ma trận hiệp trọng số đảo số hiệu chỉnh trị đo trong xử lý số liệu trắc địa, Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 259, 2020

2. Phạm Quốc Khánh, Trần Ngọc Đông, Phương pháp thích hợp quan trắc chuyển dịch tường chắn hố đào sâu trong nền đất yếu ở Việt Nam, Hội nghị khoa học toàn quốc VietGeo 2019, 137-144, 2019

3. Phạm Quốc Khánh, Nghiên cứu biện pháp nâng cao độ chính xác đường chuyền nhánh trong thi công đường hầm, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, 319-324, 2014

4. Phạm Quốc Khánh, Đổi mới phương pháp chuyền tọa độ qua giếng đứng nhằm nâng cao độ chính xác và bảo đảm an toàn trong thi công đối hướng các công trình đường hầm, . Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ XVIII, 272-275, 2007

Bài báo hội nghị ngành

1. Phạm Quốc Khánh, Nghiên cứu ảnh hưởng của gốc lưới cơ sở tới kết quả phân tích chuyển dịch biến dạng công trình, Hội nghị 55 năm viện KHCN xây dựng, , 2018

2. Phạm Quốc Khánh, Zhang Zhenglu, Một phương pháp xác định độ ổn định điểm lưới cơ sở trong quan trắc biến dạng công trình đường hầm, Hội nghị khoa học Viện khoa học công nghệ xây dựng, 207-210, 2013