Võ Ngọc Dũng
GV.ThSVõ Ngọc Dũng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Võ Ngọc Dũng
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38384975
Số điện thoại di động 0983594469
Email vongocdungmdc@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Võ Ngọc Dũng, Nguyễn Viết Nghĩa, Lê Đức Tình, Đinh Công Hòa, Đánh giá độ chính xác đo chiều dài bằng thiết bị laser TS-02 trong mỏ hầm lò, Tạp chí Khoa học kỹ thuật mỏ - địa chất, số 58 kỳ 4, p.51-55, 2017

2. Võ Chí Mỹ, Nguyễn Quốc Long, Võ Ngọc Dũng, Qui hoạch và quản lí đo thị thông minh: Vai trò của dữ liệu địa không gian, Tạp chí Tạp chí khoa học tự nhiên và công nghệ, 2018

3. Cao Xuân Cường, Võ Ngọc Dũng, Ứng dụng thuật toán phân cụm mờ trên ảnh chỉ số nước trong chiết tách thông tin nước mặt khu vực cửa sông, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 1, 2018

4. Nguyễn Viết Nghĩa, Võ Ngọc Dũng, Nghiên cứu khả năng ứng dụng trạm tham chiếu ảo VRS/CORS quan trắc quá trình dịch chuyển và biến dạng bãi thải., Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4, 8/2016, 2016

5. Nguyễn Viết Nghĩa, Võ Ngọc Dũng, Đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò mỏ Hà Lầm khi đo phương vị bằng kinh vĩ con quay, Tạp chí Khoa học kỹ thuật mỏ - địa chất,, số 55, 8/2016,, p.55-59., 2016

6. Võ Ngọc Dũng (2016), Đánh giá ảnh hưởng của sai số định hướng đối với độ chính xác đào đối hướng hầm lò., Tạp chí Công nghiệp mỏ, năm thứ XXX số 6-2016, p.. ISSN 0868-7052., 0