Nguyễn Thị Thu Hương
GVC.TSNguyễn Thị Thu Hương
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hương
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Phổ thông và Sai số
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0904802198
Email ngthuongtdpt@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu xây dựng công nghệ điều tra, giám sát và bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam, Thành viên Đang thực hiện

2. Sử dụng phương pháp trộn dữ liệu bằng mạng Nơ ron hồi quy và địa thống kê để nâng cao độ chính xác mô hình DEM và lớp phủ góp phần dự báo nguy cơ trượt lở đất đá., Thành viên Đang thực hiện

3. Increasing the Grid DEM Resolution Using Hopfield Neural Network, Mã số 105.99-2014.25, Tham gia Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ sâu đáy biển từ số liệu dị thường trọng lực trên khu vực Biển Đông, Thành viên Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thành viên Đang thực hiện

3. Nghiên cứu đề xuất quy trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000, 1:1000 và 1:500 cho địa hình khu vực mỏ lộ thiên tại Việt Nam trên cơ sở ứng dụng UAV giá thành thấp và máy ảnh thông thường, Thành viên Đang thực hiện

4. Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron Hopfield nhằm tăng cường độ phân giải bản đồ lớp phủ, Tham gia Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Lã Phú Hiến, Hugh Lewis, P. Atkinson, Downscaling gridded DEM using the Hopfield Neural Network, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, ID JSTARS-2018-00862, 0

Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen Quang Minh, Nguyen Thi Thu Huong, Increasing Spatial Resolution of Remotely Sensed Image using HNN Super-resolution Mapping Combined with a Forward Model., Journal of the Korean of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography., Vol.31, No. 6-2, 559-565, 2013

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Phạm Thanh Thạo, Nguyễn Quang Minh, Lã Phú Hiến, Nguyễn Thị Thu Hương, Thử nghiệm xây dựng mô hình đô thị 3D bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn City GML, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 10, 44, 56-63, 2014

2. Nguyen Quang Minh, Nguyen Thi Thu Huong, Increasing Spatial Resolution of Remotely Sensed Image using HNN Super-resolution Mapping Combined with a Forward Model, Journal of the Korean of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography,, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Quang Minh, Comparison of the resampling methods for gridded dem downscaling, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất. Số tiếng Anh, tập 60, kỳ 3, 3, 2019

2. Nguyễn Thị Thu Hương, Một phương pháp nhằm tăng độ phân giải không gian của mô hình số độ cao dạng grid sử dụng mạng nơ-ron Hopfiled, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất. Tập 60, kỳ 2, ISSN 1859-1469, 2019., 60, 2, 2019

3. Nguyễn Văn Trung, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hương, Dự báo biến động sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định dựa trên việc tích hợp mô hình hồi quy Logistic, Markov và Cellular Automata, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58- kỳ 4, 4, 16-26, 2017

4. Nguyễn Thị Thu Hương, Ứng dụng GIS đánh giá ô nhiễm môi trường nước mặt do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh, Tạp chí Công Nghiệp Mỏ, số 5, 31-35, 2014

5. Nguyễn Thị Thu Hương, Một số phương pháp chuyển đổi hệ tọa độ trong công tác thành lập bản đồ biển, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, 5, 30-35, 0

6. Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Lệ Hằng, "Ứng dụng GIS đánh giá ô nhiễm môi trường nước mặt do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh ", Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 0

7. Phạm Thanh Thạo, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Thử nghiệm xây dựng mô hình đô thị 3D bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn City GML, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Lã Phú Hiến, Comparison of the conventional resampling methods for gridded DEM downscaling, Journal of the Polish Mineral Engineering Society Pol-Viet 2019., , 2019

2. Nguyễn Thị Thu Hương, Establishment of 3D terrain model for Thanh Liem - Ha Nam area using Arcscene, Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2017 (GTER 2017), p.209-215, 209-215, 2017

3. Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Lã Phú Hiến, A Quantitative Assessment of Algorithm for Increasing Gridded DEM resolution using the Hopfield Neural Network, ESASGD 2016-International Conference on Earth Sciences And Sustainable Geo-Resources Development, , 2016

4. Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Increasing the Grid DEM Resolusion Using Hopfield Neural Network, A Test For Data in LangSon Province, VietNam, GMMT2016 - International symposium on Geo-Spatial and Mobile mapping technologies and summer school for Mobile mapping technology,, , 2016

5. Nguyễn Thị Thu Hương, Application of Geoinformatics for building water surface database on mining area, Proceedings of the 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling, 21-22 October 2014- Vung Tau-Viet Nam, 336-338, 2014

6. Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Thi Le Hang, "Application of Geoinformatics for building water surface database on mining area ", Proceedings of the 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling, 21-22 October 2014- Vung Tau-Viet Nam,, , 0

7. Pham Thanh Thao, Nguyen Quang Minh, Nguyen Thi Thu Huong, " Programming for 3D CityGML data establishment from surveying data", "Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences 2015 (Viet-Pol 2015),", , 0

8. Bui Tien Dieu, Nguyen Quang Minh, Nguyen Thi Thu Huong, Bootstrap Aggregating Ensemble of Fuzzy Rule-Based Classifier for the Prediction of Rainfall-Induced Lanslides at the Quy Hop area of Vietnam Using GIS, "Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences 2015 (Viet-Pol 2015", , 0

9. Nguyen Thi Thu Huong, Building 3D Terrain Model for Thanh Liem - Ha Nam area with the Arcscene tool of Arcgis, Geo-Spatial Technologies and Earth resources ISM-2017, , 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Thị Thu Hương, Một cách tiếp cận mới nhằm tăng độ phân giải không gian của mô hình số độ cao dạng grid bằng phương pháp sử dụng mạng nơ-ron Hopfield, Kỷ yếu hội thảo khoa học Trái đất-Mỏ-Môi trường bền vững 2018 (EME 2018), 238-246, 2018

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Luyến, Nghiên cứu xây dựng mô hình địa hình 3D khu vực huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam bằng công cụ ARCSCENE, Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ trường Đại học Tài nguyên và môi trường lần thứ nhất năm 2013, , 0

2. Phạm Thanh Thạo, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Xây dựng mô hình đô thị 3D trên ngôn ngữ tiêu chuẩn City GML, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Khoa học Xây dựng, , 0