Trần Quỳnh An
GV.TSTrần Quỳnh An
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Quỳnh An
Đơn vị Bộ môn Bản đồ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.66731132
Số điện thoại di động 0964889458
Email tranquynhan@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Dieu Tien Bui, Biswajeet Pradhan, Haleh Nampak, Bui Quang-Thanh Tran Quynh-An, and Quoc-Phi Nguyen, Hybrid Artificial Intelligence Approach Based on Neural Fuzzy Inference Model and Metaheuristic Optimization for Flood Susceptibility Modelling in A High-Frequency Tropical Cyclone Area using GIS, Journal Of Hydrology, 540C, 317-330, 2016

Bài báo tạp chí Scopus

1. Hong FAN, Hao FENG, Tran quynh AN, Yao ZHANG, A Method of Generating Contour Trees Based on Contour Delaunay Triangulation, Journal of Computational Information Systems, 10, 16, 7155-7162, 2014

2. QuynhAn Tran, Hong Fan, Automatic generalization of map polygon resident in digital environment, SPIE:MIPPR 2013. Multispectral Image Processing and Pattern Recognition, 8921-33, 2013

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. 张卫霞,TRAN QUYNH AN, 多边形内点自动生成算法的设计与实现, 南阳理工学院学报, 6, 6, 49-52, 2014

2. 樊红,TRAN Quynh An, 大比例尺居民地面状要素的自动无级综合, 武汉大学学报(工学版), 47, 2, 271-275, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Fan Hong, Trần Quỳnh An, Tự động tổng quát hóa bản đồ, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất, 44, 23-29, 2013

2. Trần Quỳnh An., Ứng dụng phương pháp phân tích bản đồ để xây dựng mô hình cấu trúc đô thị thành phố Hải Phòng, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất, 19, 75 -80, 2007

3. PGS.TS Nhữ Thị Xuân, ThS.Đinh Thị Bảo Thoa, ThS Vũ Thị Phương Lan, KS. Dương Thị Mai Chinh, KS. Trần Quỳnh An., Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình với sự trợ giúp của GIS – ALES, tạp chí Địa Chính, 4, 22-28., 2006

4. Trần Quỳnh An, Nguyễn An Thịnh, Nhữ Thị Xuân, Trần Thị Thu Hường, Ứng dụng phương pháp phân tích bản đồ phân loại cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng, tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 7, 33, 53-56., 2006

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Quynh-An Tran, Manh-Ha Nguyen, Thi–Kim–Thanh Nguyen, Thi-Tuyet-Vinh Tran, Thanh-Dat Duong, Establishing and exploiting the GIS database for the management of urban water drainage infrastructure, International Conference on Geo Informatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) Can Tho, Vietnam, 479-484, 2018

2. Pham Quoc Khanh, Tran Quynh An, Free network adjustment using the generalized inverse matrix, Geo-spatial Technologies and Earth Resources, 301-306, 2017

3. Quynh-An Tran, Quang-Minh Nguyen, Thi-Luong Le, Fixing The Topology Rule Error of “Polygon Contains Point” in Spatial Data Processing, International Conference on Geo Informatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS), 222-227, 2016

4. QuocKhanh Pham, TrungDung Pham, QuynhAn Tran, Building estimation model of construction using Kalman filter, Viet-Pol 2015: Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences, 276-283, 2015

5. Quynhan Tran, Hong Fan, Quockhanh Pham, An Evaluation Model for Automatic Map Generalization, WASET: ICGIS 2015: 17th International Conference on Geographic Information Systems, 1276-1282, 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trần Quỳnh An, Trần Thị Tuyết Vinh, Nguyễn Mạnh Hà, Dương Thành Đạt, Nghiên cứu khai thác cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước phục vụ công tác quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD), Hanoi, Vietnam, 112-117, 2018

2. Trần Quỳnh An, Trần Thị Ngát, Trương Công Bách, Ứng dụng GIS trong phân tích các điểm bán hàng phục vụ phát triển kinh doanh của tập đoàn Akemi Uchi, Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2018, 522- 529, 2018