Đặng Thị Hoàng Nga
GV.ThSĐặng Thị Hoàng Nga
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đặng Thị Hoàng Nga
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Bộ môn Địa chính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.38388474
Số điện thoại di động 0915021059
Email dangngahumg@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)